Llar­ga his­tò­ria

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

B ES12 10 DE GE­NER DEL 2015 gueix co­mun dels 5 es­tre­lles més se­duc­tors d’una ciu­tat ple­na de pro­pos­tes d’alt ni­vell. La se­va de­co­ra­ció eclèc­ti­ca, in­clou ta­pis­sos fla­mencs i ob­jec­tes re­la­tius a Tin­tín. El nom pro­vé de quan els go­ver­nants es­pa­nyols van con­fon­dre el nom­fla­menc vrunt en el sen­tit de vri­end o amic. Rue de l’Ami­go, 1. Bru­ges. Tel. | +32 25 474 747. GAS­TRO­NO­MIA ALLOT­JA­MENT Aco­lli­dor Ine­vi­ta­ble com­ple­ment de les pa­ta­tes fre­gi­des a Bèl­gi­ca són els mus­clos. Si hem anat fins a Bru­ges per conèi­xer el mu­seu de­di­cat al tu­ber­cle, po­dem apro­fi­tar per vi­si­tar el res­tau­rant De Mos­selkel­der. Unes ar­ca­des me­di­e­vals em­blan­qui­na­des pro­po­sen un es­ce­na­ri ín­tim en el qual as­seu­re’s a de­gus­tar les es­pe­ci­a­li­tats de la ca­sa. Hui­den­vet­ters­plein, 5. Bru­ges. Al cos­tat del ca­nal Tel.| +32 50 342 320. Bru­ges dis­po­sa d’una àm­plia ofer­ta d’ho­tels amb en­cant, co­mel Bo­ni­fa­ci­ous, un Bed & Bre­ak­fast d’al­tís­sim ni­vell que s’ha apo­de­rat d’una ca­sa del se­gle XVI. No per ai­xò re­nun­cia a co­mo­di­tats mo­der­nes co­mel ja­cuz­zi a ca­da ha­bi­ta­ció. I a més comp­ta amb una ter­ras­sa i unes vis­tes fan­tàs­ti­ques. Gro­e­nin­ge, 4. Bru­ges. Tel. | +32 50 490 049.

ano­me­nat­me­tra­lle­ta. Po­dem­veu­re co­mel­de­vo­re­ne­xe­cu­tius­de­vint-i-un bo­tó a la Pla­ceJour­dan­de Brus­sel·les, molt aprop­delPar­la­mentEu­ro­peu, per­què­a­llà hi­haun­gran­quios­cam­bel car­tellMai­son An­toi­ne. Aquest té fa­mad’atrau­re aun­gran­nom­bre de­ce­le­bri­tats per ser­vir les mi­llors pa­ta­tes­de­la ciu­tat, en­ca­ra­que­pot­ser la­fa­ma­si­gui ex­ces­si­va. En qual­se­vol cas, a la­ma­tei­xa pla­ça se ce­le­braun­mer­cat set­ma­nal­diu­men­ge, i aquell dia re­sul­ta im­pos­si­ble acon­se­gui­run­dels seus cu­cu­rut­xos far­cits­de­pa­ta­tes. Enel cas­de­sor­tir-se’n, és­bo­nai­dea as­sa­bo­rir-lo pas­se­jant pel plà­cid parc Lé­o­pold, el­pul­mó­verd­de la­co­mu­nad’Et­ter­be­ek, ple d’an­tics edi­fi­cis de­di­cats a l’es­tu­di i a les ci­èn­ci­es. Cons­ti­tu­ei­xun­dels úl­tims ves­ti­gis­de­la vall­deMa­el­be­ek iha con­ser­vat, fin­sa­ra, la se­va con­di­ci­ó­de­parc­pai­sat­gis­ta d’es­til an­glès. El parc Lé­o­pold s’ha­con­ver­ti­te­nu­na­me­na­de­mu­seu d’ar­qui­tec­tu­ra a l’ai­re lliu­re. s Es­crit pel Pu­lit­zer Mic­ha­el Moss i guar­do­nat amb el Ja­mes Beard Award, l’au­tor acla­reix amb do­cu­ments per­què les pa­ta­tes fre­gi­des

són tan ad­dic­ti­ves, en­tre al­tres qües­ti­ons de di­e­tè­ti­ca

quo­ti­di­a­na. Mal­grat el seu nom, l’ho­tel Ami­go de Brus­sel·les va ser pre­só des de l’any 1522, quan el va com­prar el con­sell de la ciu­tat. Al 1957 es va con­ver­tir en ho­tel i allà se- Les­més cè­le­bres La van cre­ar l’any 1948, però el NewYork Ti­mes va te­nir l’ocur­rèn­cia d’en­cim­be­llar-la com­la pa­ra­da de fre­gits que pre­pa­ra les mi­llors pa­ta­tes del món i la se­va fa­ma es va dis­pa­rar. El cas és que aquest es­ta­bli­ment fun­dat per An­toi­ne Des­met apa­reix a to­tes les guies co­mim­pres­cin­di­ble. El sa­bor de la pa­ta­ta va­ria se­gons s’es­ti­gui uti­lit­zant la va­ri­e­tat bint­je, l’agra o la vic­tò­ria. Im­pli­ca fer un tomb allu­nyant-se del cen­tre de Brus­sel·les. Mai­son An­toi­ne. Plau Jour­dan, 1. Et­ter­be­ek. Brus­sel·les. Tel. | +32 22 305 456.

Mic­ha­el Moss Salt, Su­gar, Fat: Howt­he Fo­od Gi­ants Ho­oked Us

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.