Es­pi­rals

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

Tal qual Per fer bai­xar les pa­ta­tes fre­gi­des és bà­sic comp­tar amb una bo­na cer­ve­sa, te­ma en el qual Bèl­gi­ca ens dó­na un cop de­mà amb­molt de gust. Al cen­tre de Brus­se­lles tro­bem la in­es­pe­ra­da des­til·le­ria Can­ti­llon, on es con­ti­nua ela­bo­rant la be­gu­da amb l’alam­bí tra­di­ci­o­nal i re­fre­dant el lí­quid de for­ma na­tu­ral, a la ma­ne­ra an­ti­ga. Un pro­cés sen­se ar­ti­fi­cis que de­ri­va en una cer­ve­sa molt pe­cu­li­ar. Rue Gheu­de, 56. An­der­lecht. Bru­ges. Tel. | +32 25 214 928. Una de les es­pe­ci­a­li­tats gas­tro­nò­mi­ques de Na­mur són els en­rot­llats de pas­ta de full amb car­gols. Per pre­pa­rar-los, fa fal­ta comp­tar amb el car­gol Pe­tit-Gris lo­cal, el Oli i llau­tó En­ca­ra que es re­ser­vi el pa­per d’in­ven­to­ra de la pa­ta­ta fre­gi­da, el mi­llor mu­seu de Na­mur és el d’Art An­tic. Comp­ta amb obres mes­tres d’art del Mo­sa, en­tre les quals des­ta­ca una gran col·lec­ció de pin­tu­ra del pai­sat­gis­ta Hen­ri Bles. L’or­fe­bre­ria tam­bé té un pa­per des­ta­cat, en par­ti­cu­lar la del se­gle XVIII, re­pre­sen­ta­da pel tre­sor d’Oig­ni­es i els ob­jec­tes ar­tís­tics de cou­re i llau­tó fa­bri­cats a Di­nant. Hô­tel de Gaif­fi­er d’Hes­troy. Rue de Fer, 24. Na­mur. Tel. | +32 81 776 754.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.