Di­ver­si­tat

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

Als vol­tants de la pla­ça de Burg, a Bru­ges, atreu el joc de con­tras­tos en­tre edi­fi­cis his­tò­rics i no­ves cre­a­ci­ons ar­qui­tec­tò­ni­ques. Per exem­ple, allà po­dem veu­re l’Hei­lig Blo­ed Ba­si­li­ek, la ba­sí­li­ca de la San­ta Sang, on es guar­da un flas­có amb sang de Crist por­ta­da pels cre­uats, i el pa­ve­lló de Toyo Ito, sus­pès so­bre un cer­cle d’ai­gua poc pro­fun­da on hi va ha­ver una ca­te­dral des­tru­ï­da du­rant la II Guer­ra Mun­di­al.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.