Les 1.001 ca­res del ne­gre

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Qui no ha tin­gut al­gu­na ve­ga­da un dia ne­gre, ha ri­gu­tam­bun acu­dit d’hu­mor ne­gre o s’ha es­pan­tat en una nit fos­ca­en­tro­bar-se­aun­gat ne­gre? Exis­tei­xen mil i una ex­pres­si­ons que re­flec­tei­xen la ver­sa­ti­li­tat ver­bal d’aquest co­lor. Que l’ex­pres­sió di­jous ne­gre, per exem­ple, fa­ci re­fe­rèn­cia a la cai­gu­da de Wall Stre­et l’es­men­tat dia set­ma­nal (el 24 d’oc­tu­bre del 1929) i a l’ini­ci de la Gran De­pres­sió; pos­si­ble­ment de­ri­vi d’una ve­lla tra­di­ció ro­ma­na: mar­car al ca­len­da­ri els di­es de ce­le­bra­ci­ó­amb­pe­dres blan­ques i els ne­fas­to­samb les ne­gres. D’aquí el sen­tit de to­tes aques­tes da­tes ne­gres que s’han anat suc­ceint al llarg de la his­tò­ria –com­la pes­ta ne­gra (de­vas­ta­do­ra pan­dè­mia que al se­gle XIV va aca­ba­ram­bla vi­da de gai­re­bé un terç de la po­bla­ció eu­ro­pea) o el ju­li­ol ne­gre que desig­na el ge­no­ci­di tà­mil pel go­vern de Sri Lanka–. Però tam­bé exis­tei­xen fo­rats d’ex­pres­si­ons en­cu­nya­des per con­fe­rir di­ver­ses ac­cep­ci­ons i sim­bo­lis­mes a aquest co­lor. Per no par­lar, co­ma co­lo­fó, de la tar­ge­ta ne­gra, la­més ex­clu­si­va lí­nia de crè­dit que ofe­reix una cone­gu­da em­pre­sa de crè­dit sen­se lí­mits de des­pe­sa als seus cli­ents. En­tre ells, els rics més rics del pla­ne­ta, comBill Ga­tes o Aman­cio Or­te­ga. Pos­seir aques­ta me­tàl·li­ca black card, que ofe­reix una sè­rie de pri­vi­le­gis ex­clu­sius, pro­ba­ble­ment poc tin­gui a veu­re­amb­te­nir un dia ne­gre.

ne­gres, mer­cats ne­gres, llis­tes ne­gres, mà­gi­es ne­gres, be­re­nars de ne­gres, ví­du­es ne­gres... és a dir, un sen­se fi

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.