ANI­VER­SA­RI FE­LIÇ?

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

La ma­jo­ria de les fotos dels nos­tres ani­ver­sa­ris ens mos­tren som­ri­ent. Tot i ai­xò, per a mol­tes per­so­nes la fes­ta equi­val a estrès, per no dir mar­ti­ri. Con­vi­dats, in­se­gu­re­tat, lo­gís­ti­ca, el pas dels anys... Són mol­tes les va­ri­a­bles que as­set­gen la ce­le­bra­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.