DIU­MEN­GE

La Vanguardia (Català) - ES - - En Família -

La his­tò­ria de les cul­tu­res re­ve­la la in­es­go­ta­ble ex­pe­ri­èn­cia de la hu­ma­ni­tat. La ma­ne­ra­com­ha in­ten­tat pro­gres­sar, la­ma­ne­ra de re­sol­dre els pro­ble­mes, l’afany per cre­ar pos­si­bi­li­tats. Una fas­ci­na­ció per l’ac­ce­le­rat pre­sent ens es­tà fent obli­dar part d’aques­ta sa­vi­e­sa. Al­gu­nes de les se­ves ex­pe­ri­èn­ci­es s’han obli­dat per­què se les re­la­ci­o­na­va­am­bla re­li­gió i ai­xò les desa­cre­di­ta­va. Aques­ta re­la­ció mol­tes ve­ga­des era fal­sa. Fa uns me­sos vaig es­criu­re aquí so­bre l’exa­men­de cons­ci­èn­cia, so­bre la con­ve­ni­èn­cia d’ana­lit­zar la con­duc­ta per­so­nal des del punt de vis­ta­mo­ral, re­co­ma­na­ció obli­da­da per­què se li atri­bu­eix un ori­gen cris­tià quan era un cos­tum dels an­tics es­toics grecs i ro­mans. Un al­tre exem­ple po­dria ser el si­len­ci, re­la­ci­o­na­tam­bla con­tem­pla­ció i la vi­da mo­nàs­ti­ca, però que en re­a­li­tat és una ne­ces­si­tat de la in­tel·li­gèn­ci­a­hu­ma­na­per no dei­xar-se

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.