Pe­cu­li­ar

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Re­co­neix que quan és a Bar­ce­lo­na la gent se li adre­ça en an­glès, mai en ca­ta­là... Té un as­pec­te tan nòr­dic que els tre­balls pu­bli­ci­ta­ris tam­bé so­len ar­ri­bar d’al­tres llocs i es­pe­ci­al­ment de Fin­làn­dia, pa­ís on ha tre­ba­llat en

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.