FEZ, GÓMEZ ILAMODA IN­DIE

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Ésu­nai­dea ge­ne­ra­lit­za­da­que­els vi­de­o­jocs­mo­uen grans quan­ti­tats­de­di­ners. La re­a­li­tat és­que­al cos­tat dela gra­nin­dús­tria hi­haun­nom­brós exèr­cit­de desen­vo­lu­pa­dors­que, enu­nes­tu­di molt pe­tit, amb mol­tes ho­res­de­tre­ball, grans do­sis d’il·lu­sió i, en al­guns ca­sos, am­bun­ta­lent ex­cep­ci­o­nal, in­ten­ten tro­bar la pe­dra fi­lo­so­fal­que­trans­for­mi­en­ne­go­ci to­tes les ho­res in­ver­ti­des. Com­po­de­ui­ma­gi­nar, as­so­lir l’èxit és­no­més­per a al­guns. Pe­rò­e­na­quest­mer­cat in­de­pen­dent, els desen­vo­lu­pa­dors­ho­han­de­fer tot i no­mé­sa­ca­ben tri­om­fant aquells capa­ços­de­cre­a­run pro­duc­te únic i sor­pre­nent. Els vi­de­o­jocs in­di­e­no­es mo­uen­per­màr­que­ting, si­nó­que­des­ta­quen per te­nir una­mi­ra­da úni­ca­que­sor­prè­nal pú­blic. Són­jocs amb­pres­su­post molt li­mi­tat, on­des­ta­ca l’ori­gi­na­li­tat enel plan­te­ja­ment i la ju­ga­bi­li­tat­de­la se­va re­so­lu­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.