ÚL­TIMS DIESDEL PLA­NE­TA (VER­SIÓ PUIG)

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma - TextMa­ria

Co­lom Qu­è­pas­sa­ria si...? Am­ba­ques­ta pre­mis­sa es van­des­per­tar els co­sins Puig el di­a­que van­de­ci­dir llan­çar-se a la fic­ció ci­ne­ma­to­grà­fi­ca. Des­prés d’es­tu­di­ar mol­tes pos­si­bi­li­tats, la­pre­gun­ta fi­nal va ser: qu­è­pas­sa­ria si avui cai­gué­sun­me­te­o­rit i el­mó­nar­ri­bés a la se­va­fi? La res­pos­ta: La­ca­í­da de Apo­lo, unaweb­sè­ri­e­de­tres capí­tols­que nar­ra la­his­tò­ria d’uns ado­les­cents­que de­ci­dei­xen­pas­sar les se­ve­súl­ti­mes ho­res enu­na­de­les fes­tes­ques’han or­ga­nit­zat per ce­le­brar la­fi­del­món. Lai­dea va ser d’enMarc. Va par­la­ramb el seu co­sí Ori­ol, que­es­tu­di­a­va guió a

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.