EL PO­DER DE LES ONA­DES

La Vanguardia (Català) - ES - - Esfutur - TEXT ELI­SEN­DA BANCELLS

Un dis­po­si­tiu que con­ver­tei­xi el rit­me de les ona­des en ener­gia. Aques­ta ha es­tat la in­no­va­ció que els in­ves­ti­ga­dors de Sma­lle Tech­no­lo­gi­es han desen­vo­lu­pat. Quan un ve­ler re­cor­re el mar re­pro­du­eix un vai­vé cons­tant que aques­ta spin-off de la Uni­ver­si­tat de Bar­ce­lo­na (UB) ha apro­fi­tat per cre­ar un mi­cro­ge­ne­ra­dor elec­tro­mag­nè­tic capaç de con­ver­tir en ener­gia el lleu­ger mo­vi­ment de les ona­des. El dis­po­si­tiu es ba­sa en un tub bo­bi­nat que con­té un imant a l’in­te­ri­or. L’onat­ge el des­pla­ça d’un cos­tat a l’al­tre dins del tub i grà­ci­es a un prin­ci­pi fí­sic d’in­duc­ció mag­nè­ti­ca, aquest mo­vi­ment con­du­eix a la pro­duc­ció d’un cor­rent elèc­tric a tra­vés de la bo­bi­na. Per pro­por­ci­o­nar elec­tri­ci­tat a ob­jec­tes flo­tants com­són les bo­ies o els ve­lers, s’uti­lit­zen nor­mal­ment unes ba­te­ri­es re­car­re­ga­bles el pro­ble­ma de les quals és que du­ren re­la­ti­va­ment poc i són una mi­ca com­pli­ca­des de can­vi­ar atès que se si­tu­en al mig del mar. Aques­ta tec­no­lo­gia, pa­ten­ta­da l’any 2009, do­ta de més au­to­no­mia les es­truc­tu­res. La idea sor­geix a par­tir de cinc in­ves­ti­ga­dors de la UB i el Con­sell Su­pe­ri­or d’In­ves­ti­ga­ci­ons Ci­en­tí­fi­ques (CSIC) men­tre in­ves­ti­ga­ven el sec­tor cone­gut co­ma energy har­ves­ting (re­col·lec­ció d’ener­gia).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.