Per tri­ar

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

Car­ne­gie és un nom que sen­ti­rem so­vint a Pitts­burgh. És na­tu­ral, ja que es trac­ta d’una de les ins­ti­tu­ci­ons cul­tu­rals i lo­cals més grans del pa­ís. Com­prèn el Car­ne­gie Mu­se­um of Na­tu­ral His­tory, molt apre­ci­at en­tre els xa­vals per la se­va col·lec­ció de di­no­sau­res; el Car­ne­gie Mu­se­um of Art que se cen­tra en pin­tors ame­ri­cans com Whist­ler i im­pres­si­o­nis­tes fran­ce­sos, i el Car­ne­gie Sci­en­ce Cen­ter que con­té cu­ri­o­si­tats que da­ten del 1934. Car­ne­gie Mu­seums of Pitts­burgh, 4400. For­bes Ave­nue. Pitts­burgh. Tel. | +1 412 622 3131

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.