FAC­TORS QUE IN­FLU­EI­XEN

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

>Te­nir més de 65 anys >Te­nir an­te­ce­dents fa­mi­li­ars

d’os­te­o­po­ro­si >Ser fu­ma­dor >Beu­re al­co­hol en ex­cés >Se­guir una di­e­ta bai­xa en

cal­ci i vi­ta­mi­na D >Fer poc exer­ci­ci >Ser molt prim >Pa­tir de­fi­ci­èn­cia de tes­tos

te­ro­na >So­frir malal­ti­es crò­ni­ques de dese­qui­li­bri hor­mo­nal (hi­per­ti­roi­dis­me, fa­lla­des re­nals, càn­cers...) >Usar re­gu­lar­ment me­di­ca

ments es­te­roi­des

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.