ELS MOT­LLOS DE GI­SE­LA

La veu de Dis­ney es con­fes­sa com una gran apas­si­o­na­da de la cui­na i s’atre­veix fins i tot amb els rep­tes més di­fí­cils de la re­bos­te­ria cre­a­ti­va

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Ha es­tat du­rant gai­re­bé tot l’any que va aca­bar (i fins de­mà que és quan fi­na­lit­za aquest es­pec­ta­cle al te­a­tre Bor­ràs de Bar­ce­lo­na) la fa­da bo­na de Gi­se­la y el li­bro má­gi­co, el mu­si­cal en el qual la fa­da Gi­sel ha de su­perar mil aven­tu­res i pro­ves per po­der as­so­lir els seus som­nis. Capaç d’ex­cel·lents di­rec­tes de les can­çons més cone­gu­des de pel·lí­cu­les com La Be­lla i la Bès­tia, La si­re­ne­ta, Pe­ter Pan, El ge­pe­rut deNo­tre Da­me, Mary Pop­pins, El rei Lleó oA­la­dín, Gi­se­la Lla­dó me­reix ser cone­gu­da com la veu de Dis­ney a Es­pa­nya. Però, més en­llà de la se­va pro­va­da de­vo­ció per la mú­si­ca, aques­ta cantant i actriu que es va do­nar a conèi­xer en la pri­me­ra edi­ció d’Ope­ra­ci­ón Triun­fo, té una al­tra gran pas­sió que bé po­dria ser tam­bé la se­va pro­fes­sió. Es trac­ta de la re­bos­te­ria, que per a ella és “una te­rà­pia de re­la­xa­ció i cre­a­ti­vi­tat, però tam­bé una ma­ne­ra de po­sar a pro­va la ima­gi­na­ció i tots els sen­tits, i gau­dir!” . Les se­ves postres pre­fe­ri­des? L’ar­ròs amb llet. Però tam­bé li en­can­ten (i li sur­ten ex­cel·lents) el cou­lant de xo­co­la­ta i la ta­tin de po­ma. Co­neix a la per­fec­ció tots els trucs de les se­ves receptes i as­se­gu­ra que tam­bé és capaç d’un ex­qui­sit mil­fu­lles de cre­ma i ma­dui­xes i un més que cor­rec­te pa de pes­sic de pas­ta­na­gues. Tot i ai­xò, aques­ta ca­ta­la­na de 36 anys (els va com­plir l’1 de ge­ner) que va es­tu­di­ar per ser pe­ri­o­dis­ta, no en té prou amb el que ja li surt. Per­què el que li va és plan­te­jar-se i su­perar des­a­fi­a­ments. Per ai­xò tam­bé s’ha atre­vit a fer els seus pri­mers passos en la re­bos­te­ria cre­a­ti­va. Foun­dants, fros­ting, cup­cakes, gla­ce­jats... tot té el seu truc i tot re­cla­ma una gran de­di­ca­ció i mol­ta pa­ci­èn­cia... I ai­xò és pre­ci­sa­ment el que em té atra­pa­da”, ex­pli­ca. “És com la mú­si­ca, cal pro­var i pro­var. Prac­ti­car sen­se pa­rar per mi­llo­rar. No­més amb l’as­saig s’ar­ri­ba a la per­fec­ció”, ad­met. Com­pas­sa­am­bla se­va mú­si­ca, la cui­na­no­li ve­de nou. “Em re­cor­do ja amb cinc anys cui­nant”. s

ES­TRIS

Text Margarita Puig Fo­to Maite Cruz

ve­ga­da­més­com­pli­cats. El­més­di­fí­cil va ser “una co­ca de sant Jo­an de cre­mai xo­co­la­ta per a dot­ze per­so­nes... va ser un em­bo­lic enor­me. La pas­ta de bri­oix tri­ga el seu temps i vaig ne­ces­si­tar dos di­es sen­cers per pre­pa­rar-la... Ai­xò sí, era bo­nís­si­ma”. Es di­ver­teix amb les bo­ti­gues es­pe­ci­a­lit­za­des en re­bos­te­ria. “Em po­dria pas­sar ho­res i ho­res es­co­llint... i gas­tant. Sóc un pe­rill quan en­tro en aquests lo­cals plens de co­lor i de mà­gia”, ex­pli­ca Gi­se­la, que té la cui­na ple­na d’es­tris de tot ti­pus per po­sar en pràc­ti­ca la se­va ha­bi­li­tat amb la re­bos­te­ria.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.