Cre­ar

La Vanguardia (Català) - ES - - Portada - Web, els déus més po­pu­lars en­tre els seus lec­tors són: Odín, Loki, Hat­hor, Fat, At­les, Zeus, Ares, Co­iot, Cro­nos, Afro­di­ta. En­ca­ra que ai­xò és una cu­ri­o­si­tat ir­re­lle­vant. El pano­ra­ma que Wat­son tra­ça és con­tra­dic­to­ri. Hi ha un con­fús acostament a la re­lig

Pro­li­fe­ren les re­li­gi­ons que fu­gen ca­da ve­ga­da més del con­cep­te de Déu i de la ma­tei­xa re­li­gió. Pen­sa­ments de Jo­sé An­to­nio Ma­ri­na

Ai­xí va ti­tu­lar Or­te­ga un ar­ti­cle el 1926. De­fen­sa­va queDéu­ha­via es­tat aca­pa­rat per les re­li­gi­ons, la qual co­sa ens ha­via fet obli­dar queDéu­és tam­bé un as­sump­te pro­fà. “Es pot dir –es­cri­via– que hi ha unDéu­laic, i aquest Déu, o flanc de Déu, és el que es­tà a la vis­ta”. Gai­re­bé un se­gle des­prés, les co­ses se­guei­xen igual. Aca­bo de lle­gir un co­pi­ós lli­bre ti­tu­lat La edad de la na­da (Crí­ti­ca), es­crit perPe­terWat­son. Co­men­ça­am­bu­na afir­ma­ció sor­pre­nent: “L’ate­is­me es bat en re­ti­ra­da”. L’au­tor ha de re­co­nèi­xer que al­gu­nes for­mes d’aques­ta tor­na­da a la re­li­gió són cò­mi­ques. Al’illa deVa­nu­a­tu, en plePa­cí­fic, es ret cul­te al duc d’Edim­burg, i en al­gu­nes zo­nes de l’Ín­dia, les mo­tos En­fi­eld són ob­jec­te de de­vo­ció. El por­tal d’in­ter­net Godc­hecker (Godc­hecker.com) ofe­reix una llis­ta­amb­més de qua­tre mil és­sers su­prems. Se­gons les vi­si­tes al seu web, els déus més po­pu­lars en­tre els seus lec­tors són: Odín, Loki, Hat­hor, Fat, At­les, Zeus, Ares, Co­iot, Cro­nos, Afro­di­ta. En­ca­ra que ai­xò és una cu­ri­o­si­tat ir­re­lle­vant. El pano­ra­ma que Wat­son tra­ça és con­tra­dic­to­ri. Hi ha un con­fús acostament a la re­li­gió, que mol­tes ve­ga­des té poc a veu­re amb Déu. Una d’aques­tes vi­es, molt tran­si­ta­da als Es­tats Units, por­ta la re­li­gió a tra­vés de la vi­da sana. El fit­ness. Nom­bro­ses en­ques­tes in­di­quen que les per­so­nes re­li­gi­o­ses te­nen més bo­na sa­lut. El 1992 no­més hi ha­via tres fa­cul­tats de me­di­ci­na als Es­tats Units que tin­gues­sin pro­gra­mes des­ti­nats a exa­mi­nar la pos­si­ble re­la­ció en­tre l’es­pi­ri­tu­a­li­tat i la sa­lut. El 2006 eren 141. La psi­co­lo­gia po­si­ti­va, en­cap­ça­la­da per Mar­tin Se­lig­man, tam­bé cor­re­la­ci­o­na les du­es co­ses. Hi ha una al­tra via cap a la re­li­gió: és la por o el sen­ti­ment de vul­ne­ra­bi­li­tat. Pip­pa Nor­ris i Ro­nald In­gle­hart, ba­sant-se en qua­tre ona­des de l’En­ques­ta mun­di­al de va­lors re­a­lit­za­des en­tre el 1981 i el 2001, as­se­nya­len que als pa­ï­sos en què en va des­cen­dir el ni­vell de vi­da han aug­men­tat la in­se­gu­re­tat i la pre­ca­ri­e­tat, tam­bé la re­li­gi­o­si­tat co­ma con­sol o re­cer­ca de la se­gu­re­tat. L’au­ge dels fa­na­tis­mes pot in­ter­pre­tar-se co­mun re­buig d’una glo­ba­lit­za­ció in­qui­e­tant, és a dir, com un mo­vi­ment de­fen­siu re­tràc­til. L’es­tra­tè­gia del car­gol. Hi ha, tot i ai­xò, una al­tra ter­ce­ra via que és la que a Wat­son més li in­teres­sa: la te­o­lo­gia del “tro­bar a fal­tar”, o de la “re­cer­ca de sen­tit”. El que Max Hork­hei­mer, un fi­lò­sof de l’es­co­la de Frank­furt, va de­no­mi­nar “la nos­tàl­gia del ra­di­cal­ment un al­tre”. Més que la re­cer­ca de la trans­cen­dèn­cia és un re­buig de la in­trans­cen­dèn­cia. Més que la re­cer­ca del significat és la por de la in­sig­ni­fi­càn­cia. Més que la re­cer­ca d’un és­ser su­pre­més un afany que “la in­jus­tí­cia no di­gui l’úl­ti­ma pa­rau­la”. Els és­sers hu­mans han es­tat cons­tants en in­ven­tar re­li­gi­ons, mú­si­ques, pin­tu­res, mi­tes, ex­pli­ca­ci­ons ci­en­tí­fi­ques. Són en el nos­tre ADN cul­tu­ral. No sé per què s’han man­tin­gut. Enel cas de les re­li­gi­ons, en­tre­veig du­es ra­ons. La pri­me­ra, que les so­ci­e­tats am­bu­na re­li­gió van te­nir més pos­si­bi­li­tats de so­bre­viu­re. La se­go­na, que la re­li­gió és la gran cre­a­ció d’un és­ser fi­nit la in­tel·li­gèn­cia del qual el fa pen­sar en l’in­fi­nit. Tri­eu. s

TENDIM A IN­VEN­TAR ‘RE­LI­GI­ONS’ QUE TE­NEN POC A VEU­RE AMBDÉU OAMBLA RE­LI­GIÓ MA­TEI­XA

Il·lus­tra­ció Ra­úl

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.