Os­te­o­po­ro­si mas­cu­li­na

La Vanguardia (Català) - ES - - Portada -

La malal­tia més as­so­ci­a­da a les do­nes, tam­bé té una al­tra ca­ra de la mo­ne­da

No no­més elles Els ho­mes tam­bé po­den pa­tir pro­ble­mes de fra­gi­li­tat als os­sos. Una malal­tia en­ca­ra poc di­agnos­ti­ca­da i que ar­ros­se­ga cert des­co­nei­xe­ment. L’os­te­o­po­ro­si mas­cu­li­na és una re­a­li­tat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.