D’al­tu­ra

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

L’USA To­day va fer una vo­ta­ció po­pu­lar per de­ci­dir els deu mi­llors llocs del món des d’on ob­te­nir un bo­na pano­rà­mi­ca ur­ba­na i el Du­ques­ne In­cli­ne va sor­tir ele­git en­tre els pri­mers. Aquest fu­ni­cu­lar centenari de fus­ta va ser res­tau­rat per un grup d’afi­ci­o­nats l’any 1963 i en­ca­ra con­ti­nua en ac­tiu. Bo­nes vis­tes i sa­bor d’abans es do­nen de la mà. West Car­son Stre­et, 1197. Pitts­burgh. Tel. | +1 412 381 1665

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.