Per veu­re

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

L’Strip Dis­trict és l’equi­va­lent al So­ho de No­va York. La zo­na abun­da en mer­cats am­bu­lants èt­nics, però tam­bé en for­mi­da­bles bo­ti­gues de dis­se­nya­dors lo­cals, ar­te­sans i es­pe­ci­a­lis­tes en de­co­ra­ció que se suc­ce­ei­xen un des­prés d’un al­tre a la 16:62 De­sign Zo­ne, o el que és el ma­teix, el tram­que va del car­rer 16 al 62 des de Strip fins a Law­ren­ce­vi­lle.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.