CO­MU­NI­CAR AMB IMAT­GES

La Vanguardia (Català) - ES - - Enjoc - Text Eli­sen­da Bancells Un vi­at­ge a l’al­tre cos­tat de l’At­làn­tic el va im­pul­sar a cre­ar la se­va prò­pia em­pre­sa. La se­va pas­sió per la tec­no­lo­gia i les apli­ca­ci­ons, vin­cu­la­da so­bre­tot a la fo­to­gra­fia, el va con­duir a des­co­brir un nou món, un nín­xol al mer­ca

Un vi­at­ge a l’al­tre cos­tat de l’At­làn­tic el va im­pul­sar a cre­ar la se­va prò­pia em­pre­sa. La se­va pas­sió per la tec­no­lo­gia i les apli­ca­ci­ons, vin­cu­la­da so­bre­tot a la fo­to­gra­fia, el va con­duir a des­co­brir un nou món, un nín­xol al mer­cat de la co­mu­ni­ca­ció que va co­men­çar a pren­dre for­ma a par­tir de l’oc­tu­bre del 2013. Ju­li Ra­mon, de 21 anys, és el res­pon­sa­ble d’In­tre­pic App. “Veig com a re­fe­rent la re­gió de Si­li­con Va­lley (Ca­li­fòr­nia)” con­fes­sa. Se­gueix l’exem­ple d’em­pre­ses com Go­o­gle, Ap­ple o Fa­ce­bo­ok, nas­cu­des del no-res i que han cres­cut fins a la cús­pi­de del món tec­no­lò­gic. A10.000 km, ell i els seus com­panys van co­men­çar a ex­pli­car, a tra­vés d’imat­ges, es­de­ve­ni­ments de Ca­li­fòr­nia. “Ai­xò va cre­ar en­ga­ge­ment (atrac­ció) i els nos­tres se­gui­dors en vo­li­en sa­ber més” ex­pli­ca. La dis­tàn­cia, la cu­ri­o­si­tat i el con­tin­gut vi­su­al han es­tat els tres in­gre­di­ents que han pro­pi­ci­at el nai­xe­ment d’In­tre­pic. L’app, que sor­ti­rà ben avi­at, es de­fi­neix co­mu­na “apli­ca­ció in­for­ma­ti­va hi­per­lo­cal de no­tí­ci­es fo­to­grà­fi­ques” dis­po­ni­ble per a mò­bils i tau­le­tes. L’equip desen­vo­lu­pa, doncs, un pro­jec­te per “com­ba­tre la bar­re­ja d’in­for­ma­ció per­so­nal i de no­tí­ci­es, plas­ma­da a les xar­xes so­ci­als”. El seu le­ma, ke­ep on dre­a­ming (con­ti­nua so­mi­ant), el de­fi­neix. Ala se­va cur­ta edat iam­bun ex­tens per­fil pro­fes­si­o­nal, Ra­mo­na­més de pro­duir In­tre­pic, pro­jec­te que va que­dar fi­na­lis­ta en el pro­gra­ma In­noEm­prèn del Tec­no Cam­pus Ma­ta­róMa­res­me, ha es­tat co­or­di­na­dor del grup de co­mu­ni­ca­ció d’In­noLab, àrea de cre­a­ti­vi­tat i in­no­va­ció des­ti­na­da a im­pul­sar pro­jec­tes em­pre­ne­dors i ha par­ti­ci­pat en l’In­ter­na­ti­o­nal En­tre­pre­neurs­hip Se­mi­nar 2013. Am­ba­ques­ta idea, el res­pon­sa­ble de l’start-up i els seus com­panys són cons­ci­ents de les di­fi­cul­tats, en­ca­ra ai­xí se­guei­xen aques­ta fi­lo­so­fia nor­da­me­ri­ca­na que tant els va mar­car. “Es­tem acos­tu­mats a con­si­de­rar per­de­do­ra una per­so­na que fra­cas­sa en els seus pro­jec­tes, però la re­a­li­tat és que ai­xò ens no­dreix d’ex­pe­ri­èn­cia” co­men­ta. PolAr­bo­lí, Aleix Ca­sa­mit­ja­na, Da­vid Fran­quet, i An­drea Prat són els al­tres com­po­nents que, al cos­tat de Ju­li Ra­mon, in­ten­ten fer-se un lloc en aquest món­do­mi­nat per les tec­no­lo­gi­es, am­bu­na mi­ra­da po­sa­da als Es­tatsU­nits, “una so­ci­e­tat ober­ta on el risc i el fra­càs s’in­te­gren en el pro­cés d’apre­nen­tat­ge”. En­ca­ra que de­mo­ment són “pocs” iamb“mol­ta fei­na per fer”. s

Ju­li Ra­mon 21 anys Res­pon­sa­ble d’In­tre­pic App

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.