De ca­tà­leg

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

Un al­tre ho­tel amb per­so­na­li­tat prò­pia a Pitts­burgh és el Man­si­ons of Fifth. Edi­fi­ci his­tò­ric clas­si­fi­cat, va ser res­tau­rat l’any 2005 amb con­tri­bu­ci­ons pú­bli­ques que vo­li­en veu­re co­mes re­cu­pe­ra­va part del pa­tri­mo­ni. Avui és un es­ta­bli­ment que es gau­deix com el tes­ta­ment dels ar­te­sans d’al­tres temps. Fifth Ave­nue, 5105. Pitts­burgh. Tel. | +1 800 678 8946

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.