Ve­lla es­co­la

La Vanguardia (Català) - ES - - Bouleavard -

En una èpo­ca va ser mo­nes­tir bene­dic­tí. Avui és un for­mi­da­ble ho­tel que res­pon al nom de The Pri­ory. A més d’ha­bi­ta­ci­ons amb en­cant, gau­deix d’un sim­pà­tic pa­ti in­te­ri­or i ser­vei de pàr­quing gra­tu­ït per als cli­ents. Es­tà si­tat al nord de la ciu­tat, però a 15 mi­nuts a peu del cen­tre. Press­ley Stre­et, 614. Pitts­burgh. Tel. | +1 412 231 3338

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.