En l’ho­ra de l’adéu: ‘ES’ per sem­pre

La Vanguardia (Català) - ES - - En Fa­mí­lia / A Ca­sa / En For­ma -

6 I sim’he equi­vo­cat de fei­na?

De ve­ga­des un s’ado­na que s’ha equi­vo­cat de fei­na, la qual co­sa pot ser una de­cep­ció, però tam­bé alli­be­ra­dor. Mai no és tard per can­vi­ar

Fer el fan­tas­ma al se­gle XXI

Abans es par­la­va de fer el fan­tas­ma, ara la pa­rau­la per par­lar d’aquest ti­pus d’ac­ti­tuds, so­bre­tot es­tè­ti­ques, és el postu­reig

Qu­ei­xes? No, grà­ci­es 18 El pi­a­no del mes­tre 20 Ge­ne­ra­ció Ins­ta­gram

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.