VEU­RE LES PEL·LÍ­CU­LES DEDAVID LYNCH...

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Da­vid Lynch agra­da molt, però, pel que sem­bla, mol­tes ve­ga­des és per postu­reig. Ai­xí ho en­tén Ra­quel Cór­co­les (Mo­der­na de pu­e­blo) que creu (i en dei­xa cons­tàn­cia en vi­nye­tes com­la que acom­pa­nya aquest text) que són ma­jo­ria

els que no­més ho fan per fin­gir ser més cul­tes i ho fan fins i tot sen­se en­ten­dre gens les se­ves pel·lí­cu­les

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.