HIM­NE

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Lang Lang va to­car l’Steinway& Sons 'D’ que Mun­do De­por­ti­vo va dis­po­sar per a ell al camp del Bar­ça. Fan del club, el pi­a­nis­ta va in­ter­pre­tar l’him­ne cu­ler.

Com­la ma­jo­ria dels con­cer­tis­tes d’elit, LangLang

She­nyang, 1982) es­man­té­fi­del aS­teinway, mar­ca que­e­lu­deix els con­trac­tes d’es­pon­so­rit­za­ci­ó­amb els ar­tis­tes. El­mú­sic­que­e­le­geix la­fir­ma­ho­fa per con­vic­ció, no­per di­ners. Des­prés d’una in­fan­te­sa dicken­si­a­na­e­nun­su­bur­bi­dePe­quín so­ta la ti­rà­ni­ca dis­ci­pli­naim­po­sa­da­pel seu pa­re, el seu pri­mer pi­a­no de­cua va se­runS­teinwayB. Te­nia 14anys i aca­ba­ba de­se­rad­mè­sen­laFun­da­ció Cur­tis­deFi­la­del­fia. El ma­jes­tu­ós ins­tru­ment pre­si­dia el sa­ló­del’apar­ta­ment­ce­dit per la re­co­ne­gu­dains­ti­tu­ció per am­pli­ar els seus es­tu­dis. “Va se­run­mo­ment­molt im­por­tant per a mi, em­sen­ti­a­e­nun­som­ni”, re­me­mo­ra. L’idil·li­ambS­teinway va con­ti­nu­ar. La­mar­ca va ba­te­ja­re­nel seu­ho­no­run­pi­a­no­de­cua pen­sat per als in­tèr­prets­més­pre­co­ços. Un­re­co­nei­xe­men­ta la tas­ca pe­da­gò­gi­ca ide­di­fu­si­ó­de­la mú­si­ca clàs­si­ca que­re­a­lit­za el vir­tu­ós, el cor del qual con­ti­nua sent el d’un nen. Un­dels ob­jec­tes­que­s­em­pre por­ta a la se­va male­ta ésu­na­jo­gui­na.“Un­trans­for­mer­que­em va­no­fe­rir els­meus­pa­res. Em­por­ta­bons­re­cords, em­fa sen­tir aprop­de ca­sa”, re­ve­la. El va re­bre als cin­canys, abans­que, als nou, el seu pa­re­dei­xés la se­va ocu­pa­ci­ó­de­po­li­cia pera­com­pa­nyar-lo aPe­quín men­tre la se­va­ma­re es­que­da­va aS­he­nyang­tre­ba­llant. I abans d’abor­dar­temps­molt durs, enels quals, des­prés­de­ser re­but­jat per “fal­ta­de­ta­lent” per en­trar al con­ser­va­to­ri, el seu pa­re el va ins­tar a lle­var-se la vi­da­co­m­ex­pli­ca­en­la se­va au­to­bi­o­gra­fia, Lang Lang, un­vi­at­ge de mi­lers de qui­lò­me­tres (Al­ba). Els di­es fos­cos van­que­dar en­re­re, però­el ge­ni­no obli­da d’on­ve. Apart del trans­for­mer, en­tre els seus amu­lets­fi­gu­rau­na­pin­tu­ra del se­ua­mic­ti­be­tàNi­ang Ben, mes­tre­de tangka (art tra­di­ci­o­nal re­li­gi­ós).“La va fer es­pe­ci­al­ment per­què­po­gués por­tar-la a la but­xa­ca, ésu­na­co­sa molt es­pi­ri­tu­al, m’apor­ta pau”, afir­ma. Pe­rò­ni par­lar­de­mos­trar els seus ob­jec­tes fe­tit­xe a la­cà­me­ra.“Per­dri­en la màgia. Só­co­ri­en­tal i cre­ce­na­ques­tes co­ses”, es dis­cul­pa. s

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.