QUINS COMP­TES SE­GUIR?

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Mas­co­tes

@re­al­grumpy­cat L’es­tre­lla fe­li­na que ha tri­om­fat a la xar­xa grà­ci­es a la se­va ca­ra mal­hu­mo­ra­da. @ma­ru­ta­ro El gos de ra­ça ja­po­ne­sa i mi­ra­da ex­pres­si­va que tri­om­fa en­tre els se­gui­dors d’Ori­ent i Oc­ci­dent. @biddyt­he­hed­ge­hog Les imat­ges pro­ta­go­nit­za­des per en­tra­nya­bles eri­çons han se­du­ït més de sis-cen­tes­mil per­so­nes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.