Per a car­ní­vors

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

con­si­de­ra­tu­na­sal­vat­ja­da, am­bel pas del­sanys s’ha­con­ver­ti­ten­do­cu­ment­his­tò­ric. B ES26 31 DE GE­NER DEL 2015 Pan­teó, on se ser­vei­xen carns de scot­to­na, ve­de­lla de gran qua­li­tat que no ha pa­rit mai. El co­men­sal tria el que desit­ja en un apa­ra­dor igual al d’una car­nis­se­ria, a més d’in­di­car el ti­pus de coc­ció. El San­gi­o­ve­se de la ca­sa acom­pa­nya els plats a la per­fec­ció. Via de­lle Cop­pe­lle, 13. Ro­ma. Tel. +39 06 6821 0313 Sa­lu­da­ble Amb un per­fil molt di­fe­rent es pro­po­sa el Gin­ger, un ALLOT­JA­MENT res­tau­rant que por­ta com a di­vi­sa el le­ma “Sa­po­ri e sa­lu­ti” (sa­lut i sa­bor). És a la via Bor­gogno­na, és a dir, al cos­tat d’al­guns dels més ex­clu­sius ne­go­cis de mo­da de Ro­ma. Car­ta temp­ta­do­ra, amb pro­duc­tes or­gà­nics. Molt ple al mig­dia. Con­vé anar-hi avi­at. Via Bor­gogno­na, 43-44. Ro­ma. Tel. | +39 06 6994 0836 En ple cen­tre Just dar­re­re de la Pi­az­za Navona, en un es­pai tran­quil i amb una fa­ça­na co­ber­ta per una lu­xu­ri­ant heu­ra hi ha l’ho­tel Rap­ha­el. Amb cinc es­tre­lles ben me­res­cu­des, aquest es­ta­bli­ment del grup Re­lais& Châ­te­aux dis­po­sa d’ha­bi­ta­ci­ons d’es­til con­tem­po­ra­ni i al­tres de Fe­de­ri­coMoc­cia més clàs­si­ques, sem­pre amb Viu­re la nit Per­do­na si te lla­mo amor de­talls de gust que ens re­corEn un car­re­ret lleu­ment

Sen­se ser del mi­llor den on som. La ter­ras­sa del ei­xam­plat per for­mar una de la li­te­ra­tu­ra ita­li­a­na pis su­pe­ri­or gau­deix de vis­tes pla­ce­ta en­tre Navona i el con­tem­po­rà­nia, Moc­cia ex­cep­ci­o­nals. Llarg Fe­bo, 2. Tí­ber, hi ha el po­pu­lar Bar és un au­tor de molt d’èxit Pi­az­za Navona. Ro­ma. del Fi­co. Lloc de tro­ba­da de

que ha ar­ri­bat a cre­ar Tel. | +39 06 682 831 ju­ga­dors d’escacs, es­crip­tors mo­des en­tre els jo­ves, que i bo­he­mis, de dia ofe­reix una pro­cla­men el seu amor a GAS­TRO­NO­MIA se­lec­ció de pas­tis­sos i de nit ba­se de pin­ta­des o po­sant una car­ta de pocs plats, però ca­de­nats als ponts. sa­bo­ro­sos. Un lloc per di­ver­tir-se amb am­bi­ent in­for­mal. Pi­az­za del Fi­co, 26. Ro­ma. Tel. | +39 06 6880 8413 Als es­tu­dis de Ci­ne­cit­tà, si­tu­ats a la part ori­en­tal de Ro­ma, es­tà per­mès pin­tar les pa­rets. Al­menys, aque­lles que for­men part dels de­co­rats. De fet, hi tre­ba­llen ve­ri­ta­bles es­pe­ci­a­lis­tes en l’efec­te òp­tic, al­guns d’ells fo­gue­jats en la con­tra­cul­tu­ra. El con­junt dels es­tu­dis res­pi­ra ai­res de de­ca­dèn­cia, si bé se­gueix ac­tiu grà­ci­es a al­guns pro­gra­mes de te­le­vi­sió i ro­dat­ges pu­bli­ci­ta­ris. Però n’hi ha prou amb tre­pit­jar el que que­da dels es­ce­na­ris del Bro­adway re­cre­at perMar­tin Scor­se­se per a Gangs of NewYork o pas­se­jar pels car­rers de la sè­rie Ro­ma, co­pro­du­ï­da perHBO, la BBC i la RAI, per en­ten­dre que la màgia en­ca­ra hi se­gueix vi­va. I per cert, cal des­ta­car que els com­bois de me­tro que ar­ri­ben fins a Ci­ne­cit­tà són dels més gra­fi­te­jats. s Ma­xelâ és el nom que rep en ge­no­vès un es­cor­xa­dor. Tam­bé ho és d’un res­tau­rant si­tu­at a qua­tre pas­sos del

2

1

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.