La his­tò­ria in­ter­mi­na­ble

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Mi­cro­cot­xes Com­que el trans­port pú­blic a Ro­ma no ar­ri­ba a tots els llocs on un vol anar, els seus ha­bi­tants op­ten per la mo­to o, de­ma­ne­ra crei­xent, per cot­xes de pe­ti­tes di­men­si­ons. El vi­si­tant que s’aven­tu­ra a con­duir per la ciu­tat li con­vé sa­ber que aquí es vi­at­ja a po­ca ve­lo­ci­tat però sen­se to­car el fre, per la qual co­sa molts au­to­mò­bils es­tan co­berts de rat­lla­du­res. En el cen­tre cal con­tro­lar si el var­co (l’ac­cés au­to­ma­tit­zat) es­tà ac­tiu o no, és a dir, si té per­mès cir­cu­lar a cer­tes ho­res. Les an­ti­es­tè­ti­ques bas­ti­des i tan­ques que hi ha a prop del Co­li­seu s’hi pas­sa­ran molt de temps: pro­te­gei­xen la zo­na de tre­ball de la no­va lí­nia C del me­tro, que es cal­cu­la es­ta­rà aca­ba­da el 2020. Les fei­nes s’en­fron­ten a la tre­men­da di­fi­cul­tat d’ha­ver de bus­car el seu ca­mí so­ta els fò­rums i el te­a­tre Fla­mi­nio. As­so­ci­a­ci­ons pro­tec­to­res del Un bon pas­seig Vi­lla Bor­ge­se és el gran pul­mó verd de Ro­ma. Els di­es fes­tius s’om­ple de fa­mí­li­es que pas­se­gen o bus­quen un ra­có per pren­dre l’ape­ri­tiu als quios­cos de l’indret o bé en l’ex­clu­si­va Ca­si­na Va­la­di­er. Si es vi­si­ta en fa­mí­lia, a més de con­tem­plar la vis­ta des del mirador del Pin­cio, és una mag­ní­fi­ca idea llo­gar una es­pè­cie de cot­xets – bi­ci­cle­ta per a du­es o qua­tre per­so­nes i re­cór­rer tot els ra­cons de for­ma di­ver­ti­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.