Com­me­mo­ra­ció

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

Des­prés de les cam­pa­nyes d’ex­pan­sió a la Gàl·lia i a His­pà­nia de l’im­pe­ri ro­mà­en èpo­ca de Ti­be­ri Ne­ró i Pu­bli Quin­ti­li, el Se­nat va de­cre­tar que la pau au­gus­ta hau­ria de com­me­mo­rar-se amb la cons­truc­ció d’un ara. Els gra­vats que co­brei­xen l’Ara Pa­cis es tro­ben en l’ac­tu­a­li­tat pro­te­gits per una im­men­sa cai­xa de vi­dre pro­jec­ta­da per Ric­hardMe­ier. El mo­dern edi­fi­ci del Cam­po Mar­zio tam­bé fun­ci­o­na co­ma sa­la d’ex­po­si­ci­ons i es­de­ve­ni­ments con­tem­po­ra­nis. Lun­go­te­ve­re in Au­gus­ta (an­go­lo via To­ma­ce­lli). Ro­ma. Tel. | +39 060608 Ci­ne­cit­tà va ser el som­ni ci­ne­ma­to­grà­fic de Mus­so­li­ni, que va vo­ler do­tar Ità­lia d’un gran cen­tre de pro­duc­ció in­ter­na­ci­o­nal. El seu lle­gat en­ca­ra per­du­ra, co­mes com­pro­va vi­si­tant la­mos­tra per­ma­nent, amb ob­jec­tes de Ser­gio Le­o­ne, Ro­ber­to Be­nig­ni, Federico Fe­lli­ni… L’ex­po­si­ció res­pi­ra ai­res de dei­xa­de­sa, però el Te­a­tre 5, la nau on ro­da­va les se­ves pel·lí­cu­les l’es­men­tat Fe­lli­ni, con­ti­nua fun­ci­o­nant al mà­xim. El més in­teres­sant, els de­co­rats a l’ai­re lliu­re. Via Tus­co­la­na. Ro­ma.

BO­TI­GUES

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.