Amb cultura

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

L’es­ce­na ar­tís­ti­ca al­ter­na­ti­va de Ro­ma­té el seu lloc en lo­cals co­melMAAM (Mu­seu La fre­da hu­mi­tat que bro­lla del Tí­ber a l’hi­vern fa que a Ro­ma en­ca­ra s’uti­lit­zi de for­ma na­tu­ral el bar­ret, com po­sen en evi­dèn­cia les abun­dants bo­ti­gues de­di­ca­des en ex­clu­si­va a aques­ta pe­ça. Una de les més re­co­ne­gu­des és la Cap­pe­lle­ria Tron­ca­re­lli. En ac­tiu des del 1857, ac­tu­al­ment la ges­ti­o­na la cin­que­na ge­ne­ra­ció fa­mi­li­ar. A les se­ves llei­xes s’acu­mu­len pe­ces de tot ti­pus, for­ma i ma­te­ri­al. Via de­lla Cuc­cag­na, 15. Ro­ma. Tel. | +39 06 687 9320

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.