Sa­bors de ve­ri­tat

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

La cui­na ita­li­a­na és tan gus­to­sa que fà­cil­ment cau­rem en la temp­ta­ció de com­prar al­gun pro­duc­te. En aquest cas, el mi­llor és acos­tar-se al Mer­ca­to Tri­on­fa­le, a no­més du­es pa­ra­des de me­tro del cen­tre i molt a prop del Va­ti­cà. El lo­cal acull 300 llocs on com­prar, per exem­ple, pas­ta fres­ca ar­te­sa­nal de va­ri­e­tats des­co­ne­gu­des fo­ra d’Ità­lia. Tam­bé ver­du­res com els gre­los, que aquí ano­me­nen ci­me di ra­pa o fri­a­re­lli, se­gons la zo­na. Oto­mà­quets des­se­cats per pre­pa­rar a ca­sa sott’olio.

TRANS­PORT pa­tri­mo­ni comI­tà­lia Nos­tra ja han aler­tat del pe­rill que su­po­sa per a aquests mo­nu­ments.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.