Mi­rar a so­ta

La Vanguardia (Català) - ES - - A Casa -

PAS­SE­JOS La Pi­az­za Navona és una de les més fa­mo­ses i bo­ni­ques de la ciu­tat i per la se­va for­ma es de­du­eix que ocu­pa el ma­teix es­pai on va ser l’es­ta­di de Do­mi­cià. Fa poc que les res­tes s’han tor­nat a obrir al pú­blic. Són en un car­rer ad­ja­cent a la pla­ça i per so­ta del seu ni­vell ac­tu­al. Guies ben pre­pa­rats ex­pli­quen la se­va his­tò­ria, la dels at­le­tes i la dels gla­di­a­dors amb desim­bol­tu­ra. As­so­ci­a­zi­o­ne Cul­tu­ra­le Ami­ci de­llo Sta­dio di Do­mi­zi­a­no. Via di Tor San­guig­na, 3. Ro­ma. Tel. | +39 06 4568 6100

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.