MUS­CLOS AMB SO­FRE­GIT DE L’ÀVIA

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

In­gre­di­ents

Dos qui­los de mus­clos de ro­ca | Una fu­lla de llo­rer Per al so­fre­git Du­es ce­bes | Set o vuit to­mà­quets en bran­ca | Oli d’oli­va, 50 ml | Una bran­ca de fa­ri­go­la | Sal, c/s | Su­cre, c/s

Pas a pas 1

Co­men­ça­rem pel so­fre­git. Per ai­xò, pre­pa­ra­rem una olla d’ai­gua bu­llint i un bol d’ai­gua amb gel per es­cal­dar els to­mà­quets. Els in­tro­dui­rem sen­cers a l’ai­gua bu­llint du­rant 10 o 15 se­gons i els sub­mer­gi­rem en l’ai­gua amb gel. Ai­xí, se­rà més fà­cil pe­lar-los.

2

Pe­la­rem els to­mà­quets, els obri­rem per po­der­ne treu­re les lla­vors i els ta­lla­rem a daus.

3

Pe­la­rem i ta­lla­rem la ce­ba ben fi­na i la po­sa­rem a so­fre­gir molt len­ta­ment al foc amb unes go­tes d’oli d’oli­va. Em­pol­vo­ra­rem una mi­ca de sal per so­bre de la ce­ba per aju­dar-la a cui­nar. Una ve­ga­da que­di ben es­cal­fa­da, afe­gi­rem el to­mà­quet i la fa­ri­go­la en bran­ca i igual­ment ho dei­xa­rem cui­nar fins a ob­te­nir un so­fre­git ben re­du­ït. Rec­ti­fi­ca­rem amb su­cre, sal i pe­bre; re­ti­ra­rem la fa­ri­go­la i re­ser­va­rem.

4

Ren­ta­re­mels mus­clos amb ai­gua abun­dant i ras­ca­rem les pos­si­bles im­pu­re­ses. Els dis­po­sa­rem en una olla amb dos dits d’ai­gua al fons i una fu­lla de llo­rer. Ta­pa­da l’olla, la por­ta­re­mal foc, par­tint de l’ai­gua fre­da.

5

Qu­an l’ai­gua co­men­ci a bu­llir com­pro­va­rem que s’ha­gin obert tots els mus­clos. Si ai­xí és, els re­ti­ra­rem del foc. En cas con­tra­ri, tan sols fal­ta­ran al­guns se­gons. Si al­gun mus­clo no s’obre mal­grat la in­sis­tèn­cia, ho des­car­ta­rem.

6

Una ve­ga­da els mus­clos es­ti­guin oberts i freds, els ani­rem­tra­ient de les clos­ques i en guar­da­rem la mei­tat.

7

Per ser­vir el plat dis­po­sa­rem les clos­ques del mus­clo que hem guar­dat i hi ani­re­ma­fe­gint per so­bre una cu­lle­ra­da de so­fre­git, co­brint com­ple­ta­ment el fons de ca­da clos­ca. Se­gui­da­ment, col·lo­ca­rem un mus­clo a so­bre del so­fre­git de ca­da clos­ca i ho ser­vi­rem.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.