CARGOLÍ DE MAR AMB PA I TO­MÀ­QUET

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

In­gre­di­ents

Un qui­lo i mig de car­go­lins de mar | Sis bo­les de pe­bre | Du­es fu­lles de llo­rer | Un full de ge­la­ti­na per ca­da 300 ml de brou de cargolí | Mo­lla de pa, 100 g | Cinc to­mà­quets en bran­ca | Oli d’oli­va ver­ge ex­tra, 50 ml | 20 mi­cro­a­ma­rants (po­dem uti­lit­zar al­tres brots per apor­tar fres­cor al plat) | Sal, c/s

Pasapas 1

Dis­po­sa­rem una olla amb ai­gua abun­dant i sal al foc jun­ta­ment am­bel cargolí, les bo­les de pe­bre i la fu­lla de llo­rer i dei­xa­rem que bu­lli du­rant 15 o 20 mi­nuts (de­pe­nent de la mi­da). Trans­cor­re­gut el temps, co­la­rem el brou re­sul­tant per una es­ta­me­nya, acon­se­guint ai­xí treu­re­li to­ta les im­pu­re­ses que po­gués con­te­nir. Re­ser­va­rem el cargolí i el dei­xa­rem re­fre­dar.

2

Hi­dra­ta­rem els fulls de ge­la­ti­na en un bol d’ai­gua amb gel du­rant 10 mi­nuts. Una ve­ga­da hi­dra­ta­des, les dis­sol­drem (ben es­cor­re­gu­des) en l’ai­gua ca­len­ta del cargolí i di­po­si­ta­rem3o4 cu­lle­ra­des so­pe­res al plat on el ser­vi­rem. Dei­xa­rem que qua­lli a la ne­ve­ra du­rant al­menys mit­ja ho­ra.

3

Qu­an els car­go­lins si­guin freds els ne­te­ja­re­mamb aju­da d’un es­cu­ra­dents , re­but­jant la clos­ca i que­dant-nos úni­ca­ment am­bla carn. Els re­ser­va­rem.

4

Tren­ca­rem la mo­lla de pa for­mant ro­ques, que ama­ni­rem amb una mi­ca d’oli sal i pe­bre, i les in­tro­dui­rem al forn pre­es­cal­fat a 140ºC du­rant 30 mi­nuts (o fins que ad­qui­rei­xi un to tor­rat i que­din ben crui­xents).

5

Ta­lla­rem els to­mà­quets per po­der-los treu­re gem­mes sen­ce­res i els re­ser­va­rem.

6

Una ve­ga­da tin­guem el pa crui­xent i tots els ele­ments lles­tos, mun­ta­rem el plat. Aga­fa­rem els plats qua­llats de la ne­ve­ra i col·lo­ca­rem els car­go­lins per so­bre de la ge­la­ti­na, dei­xant lloc per col·lo­car-hi tam­bé un pa­rell de gem­mes de to­mà­quet ben ama­ni­des i un pa­rell de ro­ques de pa. No­més que­da­rà dis­po­sar, a ma­ne­ra de­co­ra­ció, els brots d’ama­rant i aca­bar el plat amb du­es go­tes d’oli d’oli­va ver­ge ex­tra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.