LLARGAVIDA ALSALIMENTS DES­SE­CATS

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma -

se­gles, so­bre­tot als pa­ï­so­samb­mé­s­ex­po­si­ció so­lar, en­ca­ra que ac­tu­al­ment ja­no­és ne­ces­sa­ri la ca­lor del sol per acon­se­guir-ho. Els pro­ce­di­ments per fer-ho un­ma­teix ha aug­men­ta­tam­bels forns i les mà­qui­nes de des­hi­dra­tar. Es fa­ci d’una­ma­ne­ra o una al­tra té els seus avan­tat­ges da­vant al­tres mè­to­des per fer-ho a ca­sa. Avan­tat­ges Se­gons ex­pli­ca Jo­a­na Du­eñas, ex­per­ta en cui­na na­tu­ral, la des­hi­dra­ta­ció és el mè­to­de que mi­llor s’adap­ta a qual­se­vol ti­pus de pro­duc­te ali­men­ta­ri ipro­por­ci­o­na una gran es­ta­bi­li­tat mi­cro­bi­o­lò­gi­ca en re­duir l’ac­ti­vi­tat de l’ai­gua. Pa­tri­cia Lo­za­no, nu­tri­ci­o­nis­ta i di­e­tis­ta, afe­geix que el risc de des­com­po­si­ció és­mí­ni­mi con­ser­va­pràc­ti­ca­ment to­tes les pro­pi­e­tats nu­tri­ci­o­nals. D’al­tra ban­da, amb la pèr­dua d’ai­gua dis­mi­nu­eix con­se­qüent­ment el pes (unes deu ve­ga­des­menys que la frui­ta sen­se des­hi­dra­tar) i la mi­da (apro­xi­ma­da­ment la mei­tat del vo­lum), con­ver­tint-se enun­pro­duc­te molt lleu­ger, molt ap­te per por­tar-lo a so­bre du­rant ex­cur­si­ons i ac­ti­vi­tats a l’ai­re lliu­re. La­nu­tri­ci­o­nis­ta Ka­renC­zacki, afi­ci­o­na­da a les ma­ra­tons, ex­pli­ca que els pro­duc­tes des­se­cats són una bo­na op­ció per por­tar-los a so­bre sen­se que es con­ver­tei­xin enun­des­torb. Amés, aques­ta re­duc­ció de pes i mi­da tam­bé fa­ci­li­ta el pro­cés d’em­ma­gat­ze­mat­ge, amés­de­no­re­que­rir cap re­fri­ge­ra­ci­ó­com és el cas dels con­ge­lats. Per tot ai­xò la ma­ni­pu­la­ció i trans­port és molt­més­sen­zill, més­fà­cil. Tam­béés una bo­na so­lu­ció “per a tots aquells que te­nen hort i que de sob­te els en­va­ei­xen els excedents de to­mà­quets, car­bas­sons, po­mes, pru­nes, et­cè­te­ra. Des­hi­dra­tant aquests excedents dis­po­sa­ran dels seus pro­pis pro­duc­tes qu­an es­cas­se­gin, ide la mi­da i gros­sor que pre­fe­rei­xin. De­ci­dei­xen el tall, am­bla qual co­sa amés­po­den do­nar curs a la ima­gi­na­ció qu­ant a les for­mes que adop­tin els tros­sos dels ali­ments des­se­cats,” com­par­teix Jo­a­na Du­eñas. Tam­bé és una so­lu­ció eco­nò­mi­ca per a aque­lles per­so­nes que els agra­da con­su­mir pro­duc­tes de qua­li­tat en qual­se­vol èpo­ca­de l’any. D’aques­ta­ma­ne­ra exis­teix la pos­si­bi­li­tat de­com­prar-los­més­ba­rats al­mer­cat, qu­an abun­da la pro­duc­ció en ple­na tem­po­ra­da, i els des­hi­dra­ten per con­su­mir-los qu­an vin­guin de gust, en­ca­ra que ha­gin pas­sat me­sos. I per pren­dre, es po­den pren­dre­de mol­tes­ma­ne­res, co­min­gre­di­ents en re­cep­tes o con­su­mits di­rec­ta­ment. “I una ve­ga­da des­hi­dra­tats man­te­nen tot el gust fins i tot mol­tes ve­ga­des es re­al­ça i els nu­tri­ents pràc­ti­ca­ment­no­pa­tei­xen”, con­clou Du­eñas. Les frui­tes, per exem­ple, se­ran molt­més­dol­ces per la con­cen­tra­ció de su­cres, ambl’avan­tat­ge de­no­te­nir ad­di­tius. Co­mes faNo de qual­se­vol­ma­ne­ra o en­cas con­tra­ri es po­den per­dre vi­ta­mi­nes i nu­tri­ents. I en­ca­ra fent­ho­cor­rec­ta­ment re­cor­deu que hi ha ali­ments que són­més­fà­cils de des­hi­dra­tar que d’al­tres, fins i tot al­guns és mi­llor evi­tar-los. I sent el ma­teix ali­ment

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.