LA CON­VI­VÈN­CIA

La Vanguardia (Català) - ES - - En Forma / Sí Que Pots -

PRE­GUN­TA Em­dic Eloy, tinc 62 anys i la me­va do­na 40. Por­tem molts anys junts. Un amb el temps s’ado­na que sem­pre s’es­tan fent con­ces­si­ons per no ferir l’al­tre i ja no sap si viu la se­va prò­pia vi­da o la de la pa­re­lla. Abans no tre­ba­lla­va a ca­sa, però des que ho faig, és com si hi ha­gués més fric­ci­ons, en­ca­ra que tots dos pro­vem de tran­si­gir. Ens es­ti­mem i grà­ci­es a ai­xò hem su­perat mol­tes di­fe­rèn­ci­es per­què en nom­bro­sos as­pec­tes som bas­tant in­com­pa­ti­bles i fins i tot te­nim rit­mes molt di­fe­rents, ja que jo m’afa­nyo en les co­ses i ella se les pren amb cal­ma. Allò que em pre­o­cu­pa és que la me­va do­na és com si m’ha­gués pres cer­ta ma­nia i tot el que faig li re­sul­ta car­re­gós. Em­pre­o­cu­pa la si­tu­a­ció i de ve­ga­des em sen­to una mi­ca hu­mi­li­at. No sé què fer per evi­tar que aques­ta ac­ti­tud que té es per­pe­tuï.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.