La lle­gen­da del GTI

El Golf GTI aca­ba de fer 40 anys en ple­na for­ma. Volkswa­gen va cre­ar el 1975 un com­pac­te es­por­tiu amb mo­tor d’in­jec­ció que ja és to­ta una lle­gen­da

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS - Fran­cesc Pla SI­GLES MÀ­GI­QUES

De cot­xes fa­mo­sos n’hi ha ha­gut molts. Cre­a­dors d’una ca­te­go­ria prò­pia ja no n’hi ha ha­gut tants. I de l’èxit co­mer­ci­al del Golf GTI molts menys. El cert és que en la his­tò­ria con­tem­po­rà­nia de l’au­to­mò­bil hi ha un abans i un des­prés del Golf GTI, un mi­te de to­ta una ge­ne­ra­ció de con­duc­tors que ar­ri­ba fins als nos­tres di­es en ple­na for­ma. I és que fa qua­ran­ta anys Volkswa­gen va in­ven­tar una ca­te­go­ria prò­pia de cot­xes que po­dria re­su­mir-se com el com­pac­te es­por­tiu amb mo­tor de ga­so­li­na amb in­jec­ció. Aquest és doncs l’ori­gen, per­què no tot­hom sap que les si­gles GTI sig­ni­fi­quen Gran Tu­ris­me In­jec­ció.

És cert que a Europa abans del Golf més fa­mós de la his­tò­ria ja ha­via apa­re­gut el lle­gen­da­ri Mi­ni Co­o­per. I que el Re­nault 5 Al­pi­ne, que a Es­pa­nya es va dir Re­nault 5 Co­pa, tam­bé va ser un ri­val di­rec­te de l’èpo­ca. Però Volkswa­gen, un cop més, es va atre­vir amb un pe­tit cot­xe equi­pat amb un po­tent mo­tor de ga­so­li­na d’in­jec­ció me­cà­ni­ca. Des­prés, poste­ri­or­ment, ar­ri­ba­ria la pri­me­ra in­jec­ció elec­trò­ni­ca. El cas és que pocs au­to­mò­bils por­ta­ven aquest sis­te­ma d’ali­men­ta­ció a Europa l’any 1975 quan Volkswa­gen el va pre­sen­tar al Sa­ló de Frank­furt. De fet, per tro­bar cot­xes amb in­jec­ció de ga­so­li­na ca­lia re­cór­rer a la Sè­rie 3 de BMW, amb l’enyo­rat 323i, o anar-se’n di­rec­ta­ment a la gam­ma al­ta de Ci­troën amb el lu­xós CX GTi.

La lle­tra i era per tant la clau i ai­xí ho va uti­lit­zar Volkswa­gen en un bri­llant exer­ci­ci de màr­que­ting i una ex­tra­or­di­nà­ria de­mos­tra­ció de cla­ri­vi­dèn­cia au­to­mo­bi­lís­ti­ca. Ai­xí ma­teix, cal re­cor­dar que la mar­ca ale­ma­nya ha­via pre­sen­tat el Golf –el mo­del bà­sic– un any abans com el nou es­ca­ra­bat, un uti­li­ta­ri po­pu­lar que amb el pas dels anys es con­ver­ti­ria en un dels au­to­mò­bils més ve­nuts del pla­ne­ta (més de 30,5 mi­li­ons d’uni­tats fins al 2014). Ara re­sul­ta cu­ri­ós sa­ber que el pri­mer GTI ha­via de ser una sè­rie de 5.000 uni­tats ja que els seus res­pon­sa­bles no es­ta­ven gai­re con­ven­çuts del seu èxit.

Atrac­tiu, rà­pid, po­tent i al­ho­ra fa­mi­li­ar. Ai­xí de­fi­nia Volkswa­gen el seu nou Golf GTI el 1975, que va néi­xer a par­tir de la idea d’un en­gi­nyer de pro­ves ano­me­nat Alfons Löwen­berg. Aquest jo­ve en­gi­nyer, en veu­re el pro­jec­te del Golf, va pro­po­sar el 1973, dos anys abans, de desen­vo­lu­par un es­por­tiu com­pac­te i lleu­ger. I ai­xí va ser.

El pri­mer Golf GTI te­nia un mo­tor de qu­a­tre ci­lin­dres i in­jec­ció de ga­so­li­na amb una ci­lin­dra­da de 1.588 cen­tí­me­tres cú­bics i 110 CV de po­tèn­cia. La cu­la­ta era de vuit vàl­vu­les i la re­fri­ge­ra­ció lí­qui­da. De trac­ció da­van­te­ra i can­vi ma­nu­al de qu­a­tre ve­lo­ci­tats, pe­sa­va no­més 780 kg, la qual co­sa li per­me­tia ac­ce­le­rar de 0 a 100 km/h en no­més 9,8 se­gons i as­so­lir els 182 km/h. Uns re­gis­tres sens dub­te molt poc ha­bi­tu­als per a l’èpo­ca. Tec­no­lò­gi­ca­ment avan­çat, cal des­ta­car que el mo­tor era d’alu­mi­ni i que in­cor­po­ra­va un ra­di­a­dor d’oli per evi­tar que la tem­pe­ra­tu­ra del mo­tor es dis­pa­rés.

Dis­se­nyat per Gi­or­get­to Giu­gi­a­ro, el GTI te­nia òb­vi­a­ment un es­til pro­pi que el di­fe­ren­ci­a­va dels seus ger­mans de gam­ma més ci­vi­lit­zats, més tran­quils. El ca­ràc­ter es­por­tiu es ma­ni­fes­ta­va a tra­vés d’uns pa­ra-xocs més am­ples i d’uns pneu­mà­tics de més sec­ció. A l’in­te­ri­or, l’afor­tu­nat con­duc­tor hi tro­ba­va un vo­lant es­por­tiu, se­ients en­vol­tants i un de­tall molt ori­gi­nal que tot bon afi­ci­o­nat re­cor­da­rà: el pom de la pa­lan­ca del can­vi te­nia for­ma de pi­lo­ta de golf.

Des­ta­ca­va per la se­va bo­na er­go­no­mia, per la capa­ci­tat d’ac­ce­le­ra­ció i per la sen­sa­ció de ro­bus­te­sa que trans­me­tia. Ai­xò sí, els usu­a­ris de l’èpo­ca, els pri­mers en con­duir-lo, par­la­ven d’un ra­len­tí poc es­ta­ble, fruit de l’ajust d’aque­lla pri­mi­ti­va in­jec­ció me­cà­ni­ca. A can­vi, te­ni­en un mo­tor fo­gós, que no s’ofe­ga­va mai i que ha­via dei­xat en­re­re els tí­pics pro­ble­mes dels cot­xes amb car­bu­ra­dor. Ja no por­ta­va, per exem­ple, el ca­rac­te­rís­tic star­ter de sor­ti­da, in­dis­pen­sa­ble per en­ge­gar els au­to­mò­bils d’aque­lla èpo­ca.

Aquest ma­teix GTI, que a Es­pa­nya no va ar­ri­bar a ven­dre’s ofi­ci­al­ment, es va co­mer­ci­a­lit­zar als Es­tats Units amb el nom de Rab­bit. A Es­pa­nya no va ar­ri­bar de for­ma ofi­ci­al fins als anys vui­tan­ta, una ve­ga­da que Volkswa­gen va ater­rar a Es­pa­nya i el pe­tit Po­lo va co­men­çar a fa­bri­car-se al po­lí­gon de Lan­da­ben (Pam­plo­na).

El 1980 un GTI cos­ta­va a Es­pa­nya 1,3 mi­li­ons de pes­se­tes i, en­ca­ra que era car, no va tri­gar a con­ver­tir-se en ob­jec­te de desig dels molt en­te­sos, en un pri­mer mo­ment, i dels afi­ci­o­nats als au­to­mò­bils en ge­ne­ral a con­ti­nu­a­ció. De fet, hi va ha­ver un mo­ment a Es­pa­nya en què si no te­ni­es un Golf GTI no eres nin­gú. Des d’un punt de vis­ta au­to­mo­bi­lís­tic, es­clar. Era el més rà­pid, el més ex­clu­siu, el més po­tent, el pri­mer i l’ori­gi­nal.

Amb mo­tiu dels 40 anys del GTI, ani­ver­sa­ri que Volkswa­gen si­tua a co­men­ça­ments del 2016, la mar­ca va pre­sen­tar fa uns di­es al Sa­ló de Frank­furt el Golf GTI Clubs­port. D’aques­ta ma­ne­ra la mar­ca ale­ma­nya dó­na con­ti­nu­ï­tat a la tra­di­ció dels mo­dels com­me­mo­ra­tius, ja que el 20è, 25è, 30è i 35è ani­ver­sa­ri van te­nir tam­bé la se­va cor­res­po­nent edi­ció. Es trac­ta d’una ver­sió molt especial, amb un mo­tor po­ten­ci­at fins als 265 CV que du­rant un breu lapse de temps (uns 10 se-

5

3

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.