La re­fe­rèn­cia de l’ús di­a­ri

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

esul­ta fà­cil que un afi­ci­o­nat al mo­tor es dei­xi ab­duir per l’ir­re­sis­ti­ble po­der de se­duc­ció que ca­rac­te­rit­za qual­se­vol au­to­mò­bil dig­ne d’ha­ver me­res­cut for­mar part del se­lec­te uni­vers dels mi­tes so­bre ro­des. A gai­re­bé tots els ra­cons del món abun­den els de­vots de cot­xes es­por­tius tan lle­gen­da­ris com la nis­sa­ga del Porsc­he 911, que so­len com­par­tir in­qui­e­tuds amb els de­fen­sors de mo­dels des­ca­po­ta­bles tan em­ble­mà­tics com el Maz­da MX-5. D’al­tres, en can­vi, han pre­fe­rit en­a­mo­rar-se de ve­hi­cles uti­li­ta­ris tan sim­ples i em­pà­tics com el Ci­troën 2CV o el Se­at 600 ma­teix. En­tre aquests i al­tres in­dis­cu­ti­bles pro­ta­go­nis­tes his­tò­rics, con­viu el Volkswa­gen Golf, un dis­cret ídol la prin­ci­pal vir­tut del qual és ha­ver sa­but ser sem­pre el mi­llor punt de re­fe­rèn­cia en ter­mes d’ús quo­ti­dià.

El cert és que té molt de mè­rit ha­ver ac­ce­dit a l’olimp de les lle­gen­des au­to­mo­bi­lís­ti­ques sent un cot­xe de tall tan con­ven­ci­o­nal. Im­mers en el seg­ment com­pac­te, que aglu­ti­na des dels seus orí­gens el ma­jor nom­bre de ma­tri­cu­la­ci­ons al mer­cat eu­ro­peu, el Golf ha per­se­guit per­ma­nent­ment postu­lar-se com un exem­ple de po­li­va­lèn­cia, capaç de co­brir les ne­ces­si­tats ma­jo­ri­tà­ri­es de mo­bi­li­tat. La ca­te­go­ria en què mi­li­ta aquest ca­ris­mà­tic mo­del ale­many des­ta­ca pel seu equi­li­bri de pro­por­ci­ons, un fac­tor que per­met ca­ta­lo­gar cot­xes tan ap­tes per circular amb agi­li­tat pel

Les di­men­si­ons de la car­ros­se­ria aug­men­ten en ca­da ge­ne­ra­ció per res­pon­dre a la crei­xent ta­lla mit­ja­na de les per­so­nes

dens tràn­sit ur­bà com per afron­tar vi­at­ges de llarg re­cor­re­gut per les au­to­pis­tes.

Bo­na part de la fa­ma atre­so­ra­da pel Golf ve do­na­da pel tem­pe­ra­ment es­por­tiu de les an­he­la­des ver­si­ons GTI. Però du­rant molts anys ha es­tat fins i tot més im­por­tant l’èxit po­pu­lar acon­se­guit per les si­gles GTD, as­so­ci­a­des a suc­ces­si­ves con­fi­gu­ra­ci­ons tur­bo­di­è­sel capa­ces d’ofe­rir una re­la­ció en­tre pres­ta­ci­ons i eco­no­mia de con­sum di­fí­cil de su­perar. Avi­at veu­rem si la de­no­mi­na­ció GTE, des­ti­na­da a iden­ti­fi­car els in­ci­pi­ents ves­sants equi­pats amb mo­tor elèc­tric, és capaç de pro­ta­go­nit­zar tam­bé un capí­tol im­por­tant en la his­tò­ria del mo­del com­pac­te fir­mat per Volkswa­gen.

Set vi­des di­fe­rents con­tem­plen fins ara la tra­jec­tò­ria del Golf, l’èxit co­mer­ci­al del qual s’ha sus­ten­tat ai­xí ma­teix per la se­va cons­tant capa­ci­tat evo­lu­ti­va. Amb ca­da salt de ge­ne­ra­ció, aquest ve­hi­cle s’ha avan­çat als seus te­ò­rics ri­vals co­mer­ci­als, postu­lant-se com la re­fe­rèn­cia a con­ti­nu­ar en ter­mes de tec­no­lo­gia i equi­pa­ment.

Però el més cu­ri­ós del cas és que fins i tot les di­men­si­ons de la car­ros­se­ria s’han in­cre­men­tat gra­du­al­ment per res­pon­dre a la crei­xent ta­lla mit­ja­na de les per­so­nes ex­pe­ri­men­ta­da du­rant les úl­ti­mes dè­ca­des.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.