For­ta­le­sa ple­tò­ri­ca

No­ves pos­si­bi­li­tats ‘off-ro­ad’, nous mo­tors dos li­tres di­è­sel i un disseny ac­tu­a­lit­zat son, en­guany, els ar­gu­ments del re­no­vat Evoque per con­ti­nu­ar tri­om­fant

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT - Da­ni­el Bal­cells

Els nous mo­tors di­è­sel In­ge­ni­um, de 2 li­tres i 150 o 180 CV, són molt més re­fi­nats i ofe­rei­xen en tot mo­ment unes mi­llors pres­ta­ci­ons

Pe­dra an­gu­lar dels èxits de Land Rover a tot el món, el Range Rover Evoque con­ti­nua in­trac­ta­ble. No­més el 2014 van ser 125.000 les uni­tats que va des­pat­xar la fir­ma britànica, i 450.000 les que ja su­ma en l’acu­mu­lat his­tò­ric de ven­des.

Des que es va pre­sen­tar com a con­cept car al Sa­ló de De­troit del 2008 es­ta­va clar que el seu po­de­rós mag­ne­tis­me cau­sa­ria es­tralls a tots els mer­cats. I ai­xí ha es­tat; tant, que ha trans­for­mat la mar­ca: un de ca­da tres Land Rover co­mer­ci­a­lit­zats és un Evoque. Però al quar­ter ge­ne­ral de With­ley, a Co­ventry, no vo­len que aques­ta su­pre­ma­cia es pu­gui veu­re ame­na­ça­da i l’han re­ar­mat i re­for­çat davant la crei­xent com­pe­tèn­cia.

Ai­xí doncs, la ver­sió 2016 del Range Rover Evoque llu­eix un as­pec­te ex­te­ri­or en­ca­ra més mo­dern i sug­ge­rent. Si fins ara el seu es­til es ca­rac­te­rit­za­va per te­nir un as­pec­te fu­tu­ris­ta i tec­no­lò­gic, gai­re­bé com el d’un pro­to­tip que ha­gués sal­tat de la tau­la de disseny al car­rer, des­prés d’aquests nous can­vis s’han ac­cen­tu­at els seus trets es­ti­lit­zats i di­nà­mics. Nous pa­ra-xocs, no­va gra­e­lla, nous llums di­ürns i per pri­me­ra ve­ga­da en un Land Rover fars adap­ta­tius led en to­tes les ver­si­ons. Al dar­re­re, nou ale­ró amb ter­cer llum de fre, pi­lots re­no­vats i do­ble antena de sos­tre per con­fi­gu­rar –jun­ta­ment amb els dos nous co­lors i els cinc nous dis­senys de llan­tes– una es­tè­ti­ca i unes for­mes tan en­cer­ta­des com avan­ça­des.

MÉS REFINAT I EFI­CI­ENT

L’MY ‘16 de l’Evoque su­po­sa l’en­tra­da en la gam­ma de la no­va ge­ne­ra­ció de mo­tors In­ge­ni­um de la mar­ca, de dos li­tres i qu­a­tre ci­lin­dres, en subs­ti­tu­ció de l’an­te­ri­or bloc de 2,2 li­tres. Amb un 20 per cent de pe­ces úni­ques i fins i tot un 18 per cent de mi­llo­ra en l’efi­ci­èn­cia, aquest mo­tor di­è­sel –dis­po­ni­ble en ver­si­ons de 150 i 180 CV– pro­por­ci­o­na un fun­ci­o­na­ment més refinat, unes pres­ta­ci­ons mi­llors i un es­tal­vi en cos­tos de man­te­ni­ment con­si­de­ra­ble, xi­frat en fins a 1.640 eu­ros en els tres pri­mers anys en aug­men­tar els perí­o­des de ser­vei de 26.000 a 34.000 km. A més, con­ver­teix al 150 CV 3P ma­nu­al 2WDen l’Evoque més efi­ci­ent de la gam­ma –de­gu­da­ment iden­ti­fi­cat ara amb les lle­tres del mo­del en co­lor blau– grà­ci­es als 4,2 li­tres de mit­ja­na i 109 grams deCO (que en el 5P as­cen­dei­xen a 113 i a 125 en el 4WD). Per la se­va part, el ga­so­li­na Si4 de 240 CV con­ti­nua si­tu­ant-se com la va­ri­ant més pres­ta­ci­o­nal d’una fa­mí­lia Evoque que es­tre­na nous equi­pa­ments mul­ti­mè­dia i de con­fort, ai­xí com avan­çats sis­te­mes d’assistència a la con­duc­ció on y of­fro­ad. En aquest sen­tit, des­ta­ca el dis­po­si­tiu All Ter­rain Pro­gress

Con­trol (ATPC), un sis­te­ma si­mi­lar al con­trol de des­cen­sos però que ac­tua en els as­cen­sos. Aques­ta fun­ció, in­clo­sa en el pro­gra­ma de ges­tió de con­duc­ció 4x4 Ter­rain Res­pon­se, fun­ci­o­na com un con­trol de cre­uer a bai­xa ve­lo­ci­tat, de tal ma­ne­ra que per­met es­ta­blir una ve­lo­ci­tat cons­tant en les pu­ja­des, mo­du­lant au­to­mà­ti­ca­ment la po­tèn­cia del mo­tor i sen­se ne­ces­si­tat que el con­duc­tor ac­tuï so­bre el pe­dal del gas. En al­tres pa­rau­les, el cot­xe pu­ja sol.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.