Mo­to­ris­ta de l’Any 2016

La Vanguardia (Català) - Motor - - GUANTERA -

Di­e­go Pa­zó, del cos de la Gu­àr­dia Ci­vil, s’ha pro­cla­mat ven­ce­dor a la fi­nal de la 5a edi­ció del con­curs Mo­to­ris­ta de l’Any, or­ga­nit­zat per Hon­da i di­ri­git aquest any a cos­sos de po­li­cia. Amb més de 1.200 par­ti­ci­pants de més de 50 cos­sos po­li­ci­als d’Es­pa­nya, en­tre lo­cals, na­ci­o­nals, au­to­nò­mi­ques i Gu­àr­dia Ci­vil, el cer­ta­men ha tor­nat a po­sar a pro­va la perí­cia dels mo­to­ris­tes amb di­fe­rents pro­ves d’ha­bi­li­tat i con­trol so­bre la mo­to, però tam­bé els seus coneixements te­ò­rics, amb un test de 30 pre­gun­tes so­bre tèc­ni­ques de con­duc­ció, nor­ma­ti­va, se­gu­re­tat i pri­mers au­xi­lis. Des­prés de de­mos­trar la re­gu­la­ri­tat més con­sis­tent dels 20 fi­na­lis­tes se­lec­ci­o­nats, el pre­mi al Mo­to­ris­ta de l’Any 2016 va re­cau­re en Di­e­go Pa­zó.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.