Qu­a­nel lu­xe és el ser­vei

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS - Da­ni­el Bal­cells

ls fac­tors que acos­tu­men a de­ter­mi­nar un ar­ti­cle dels con­si­de­rats “de lu­xe” van des de la se­va ex­clu­si­vi­tat fins a la qua­li­tat dels ma­te­ri­als em­prats, pas­sant per la fei­na ar­te­sa­nal que ne­ces­si­ta, les tec­no­lo­gi­es uti­lit­za­des en la fa­bri­ca­ció o l’es­cas­se­tat d’uni­tats dis­po­ni­bles. Amb in­de­pen­dèn­cia del sec­tor in­dus­tri­al en què s’em­mar­quin, els preus dels pro­duc­tes prè­mi­um so­len de­fi­nir-se per la con­jun­ció de tots aquests ele­ments. El món de l’au­to­mò­bil no n’és una ex­cep­ció. Tra­di­ci­o­nal­ment, els fa­bri­cants de pres­ti­gi han cui­dat amb es­pe­ci­al aten­ció aquells de­talls, des dels més evi­dents fins als di­fí­cil­ment per­cep­ti­bles o di­rec­ta­ment in­tan­gi­bles, que aca­ben per con­for­mar el seu po­si­ci­o­na­ment en­tre les mar­ques més ex­clu­si­ves, lu­xo­ses i se­lec­tes del sec­tor.

Tot i ai­xò, els fa­bri­cants ge­ne­ra­lis­tes han de bus­car al­tres for­mes per di­fe­ren­ci­ar-se dels seus ri­vals i han d’ofe­rir al­gu­na co­sa més que la com­pe­tèn­cia per con­que­rir nous cli­ents sen­se en­ca­rir en ex­cés el preu dels seus pro­duc­tes. La res­pos­ta sem­bla que es­tà en fór­mu­les més ori­gi­nals, ima­gi­na­ti­ves i pràc­ti­ques ba­sa­des no tant en el pro­duc­te com en els ser­veis as­so­ci­ats. Quan re­car­re­gar la llis­ta d’equipaments, fer ser­vir tec­no­lo­gi­es o com­po­nents ul­tra­so­fis­ti­cats o ves­tir el cot­xe amb aca­bats i ma­te­ri­als cars no és la so­lu­ció per mi­llo­rar la per­cep­ció d’una mar­ca o mo­del, en­tren en joc al­tres es­tra­tè­gi­es di­ver­ses.

Ford, per exem­ple, amb la se­va no­va lí­nia Vig­na­le –la gam­ma més lu­xo­sa i ex­clu­si­va de la mar­ca

EL CLI­ENT ÉS LA PRI­O­RI­TAT

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.