Mo­de­lo

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT -

cv 00 km/h 00 se­gun­dos L/100 km

El Se­at Le­ón Cu­pra 290 es pot per­so­na­lit­zar amb els pa­quets Li­ne de co­lors ex­clu­sius: blanc, ne­gre i car­bas­sa Cup Ra­cer Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­ten­cia má­xi­ma Ve­lo­ci­dad má­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­su­mo me­dio Lar­go / Anc­ho / Al­to Pe­so Ma­le­te­ro Ga­ran­tía www. PRE­CIO 00€

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.