MésDark Cus­to­mi mi­llor

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS - Da­vid Prats

èxit de ven­des acon­se­guit per la Sports­ter Forty-Eight des de la se­va ar­ri­ba­da al mer­cat fa cinc anys ha es­tat in­dis­cu­ti­ble. La se­va bo­na aco­lli­da va ser tan sor­pre­nent que al cap de poc temps de la se­va ar­ri­ba­da Har­ley-Davidson l’ha­via col·lo­cat en­tre les mo­tos més ve­nu­des a Eu­ro­pa a ni­vell ab­so­lut, una co­sa mai vis­ta amb els mo­dels de la Com­pany. Des­prés d’aquest temps, la Forty-Eight se­guia en for­ma com la rei­na de les bob­ber, un es­til de cus­to­mit­za­ció mi­ni­ma­lis­ta nas­cut a mit­jans del se­gle pas­sat que d’un temps en­çà ha tor­nat a ad­qui­rir molt pro­ta­go­nis­me. No obs­tant ai­xò, to­ca­va mi­llo­rar-la i re­for­çar-ne la con­di­ció de lí­der.

La no­va ver­sió de ca­ra al 2016 se­gueix al peu de la lle­tra la re­cep­ta de la pre­sen­ta­da el 2010, amb la se­va enor­me ro­da de da­vant, el se­ient baix, el mi­nús­cul di­pò­sit ti­pus pe­a­nut i les mí­ni­mes con­ces­si­ons pos­si­bles a l’es­tè­ti­ca en el que vin­dria a ser l’en­al­ti­ment més ab­so­lut de l’es­tè­ti­ca bob­ber. El mo­tor de 1.200 cc no rep pràc­ti­ca­ment can­vis, i bri­lla per la se­va més que ge­ne­ro­sa xifra de pa­rell i per la se­va en­tre­ga de po­tèn­cia li­ne­al, tot i que sí que can­vi­en ele­ments bà­sics de la part ci­cle com les sus­pen­si­ons o els frens.

La no­va for­qui­lla de cartutx amb bar­res de 49mmés es­tè­ti­ca­ment im­po­nent i no no­més ofe­reix una vi­sió da­van­te­ra molt més ro­bus­ta si­nó que po­sa l’ac­cent en un com­por­ta­ment més aplo­mat i amb més sen­sa­ció de se­gu­re­tat.

D’al­tra ban­da, el tren poste­ri­or gua­nya en res­pos­ta amb els nous amor­ti­dors de moll pro­gres­siu i la no­va vàl­vu­la de l’hi­dràu­lic, ele­ments tots ells co­mun­sam­bla no­va Sports­ter Iron. Un al­tre com­po­nent nou de la Forty-Eight que mi­llo­ra no­ta­ble­ment el seu com­por­ta­ment és el nou equip de frens, amb pin­ces de no­va fac­tu­ra que do­ten la mo­to d’una res­pos­ta

de la no­va for­qui­lla de cartutx amb bar­res de 49mmés molt com­plet i, en tot cas, re­for­ça la imat­ge mus­cu­lo­sa del tren da­van­ter, en el qual des­ta­ca el pneu­mà­tic de gran ba­ló. El mo­tor de 1.200cc amb in­jec­ció elec­trò­ni­ca no can­via i des­ta­ca per la se­va ja cone­gu­da gran xifra de pa­rell. L’equi­pa­ment és mí­nim i el se­ient mo­no­pla­ça de sè­rie (el del pas­sat­ger és op­ci­o­nal) és molt més cò­mo­de que en la ver­sió an­te­ri­or. Els nous amor­ti­dors del dar­re­re do­nen mol­ta con­sis­tèn­cia i sos­te­nen molt mi­llor els 260 qui­lo­grams del mo­del.

Les no­ves sus­pen­si­ons i els frens mi­llo­ren molt el com­por­ta­ment en car­re­te­ra, mal­grat que la se­va es­tè­ti­ca mi­ni­ma­lis­ta con­ti­nua sent l’as­pec­te més vis­tós de la Forty-Eight

l’ex­cu­sa ni el punt de par­ti­da del Dark Cus­tom, ja que el nom en re­a­li­tat es re­fe­reix a la se­va con­di­ció de cultura al­ter­na­ti­va. Pot­ser per dei­xar-ho clar, la no­va Forty-Eight s’ofe­ri­rà en tres co­lors amés a part del Vi­vid Black: el Bi­llet Sil­ver, el Ve­lo­city Red Sun­glo i el verd Oli­ve Gold.

En­ca­ra que qui s’en­a­mo­ri de la vis­to­sa estampa de la Sports­ter més mus­cu­lo­sa con­ti­nu­a­rà con­duint tan baix com en el mo­del an­te­ri­or, sí que po­drà fer-ho de ma­ne­ra molt més cò­mo­da grà­ci­es al nou se­ient mo­no­pla­ça (es­tà dis­po­ni­ble l’op­ció per al pas­sat­ger), el dis­seny del qual ha gua­nyat molts punts. Tam­bé són no­ves les llan­tes, que ara són d’alu­mi­ni me­ca­nit­zat de nou bra­ços do­bles en comp­tes de les an­te­ri­ors de ra­dis, ai­xí­co­mels si­len­ci­a­dors de fui­ta, el fil­tre d’ai­re ro­dó i al­guns re­tocs en la geometria del xas­sís que mi­llo­ren el ra­di de gir. L’equi­pa­ment bà­sic no es mo­di­fi­ca i es li­mi­ta al ja cone­gut re­llot­ge ana­lò­gic amb pan­ta­lla di­gi­tal mul­ti­fun­ció.

El fun­ci­o­na­ment

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.