As­tra 1.6 CDTI

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT -

Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Male­ter Ga­ran­tia Web PREU Di­è­sel . Qua­tre ci­lin­dres

1.598cc 136 CV a 4.000 rpm 205 km/h 9,6 se­gons

3,9 li­tres 437/187/148 cm 1.350 kg 370 li­tres Dos anys sen­se lí­mit de km

opel.es 20.760€ tat s’ac­ti­va au­to­mà­ti­ca­ment per­què un as­ses­sor con­tac­ti amb el ve­hi­cle i de­ter­mi­ni qui­na me­na d’aju­da es ne­ces­si­ta. Des de smartp­ho­nes a tau­le­tes, s’hi po­dran con­nec­tar si­mul­tà­ni­a­ment fins a un to­tal de set dis­po­si­tius.

En equi­pa­ment, des­ta­ca l’in­no­va­dor sis­te­ma d’il·lu­mi­na­ció adap­ta­ti­va ma­tri­ci­al led, que per­met con­duir amb els llums llargs sen­se en­llu­er­nar els con­duc­tors que cir­cu­len en sen­tit con­tra­ri. Al­guns dels ele­ments d’as­sis­tèn­cia a la con­duc­ció que ja te­nia l’an­te­ri­or As­tra ara han es­tat mi­llo­rats. Per exem­ple, el sis­te­ma de re­co­nei­xe­ment de se­nyals ara tam­bé pren la in­for­ma­ció del na­ve­ga­dor, a més de la cà­me­ra ubi­ca­da al pa­ra­bri­sa per do­nar una in­for­ma­ció més fi­a­ble.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.