Unes­por­tiu eco­lò­gic

La Vanguardia (Català) - Motor - - PROVA - EN MO­DE ELÈC­TRIC

Com­por­ta­ment

Con­duc­ció

Va­lor/Preu dar­re­re d’una ta­pa si­tu­a­da a la gra­e­lla da­van­te­ra.

A l’ho­ra de con­duir-lo, a més dels 50 qui­lò­me­tres en mo­de elèc­tric, té qua­tre mo­des més. El mo­de Hy­brid Au­to op­ti­mit­za l’ús dels dos mo­tors i pro­por­ci­o­nant la mà­xi­ma au­to­no­mia. El mo­de GTE és l’es­por­tiu, amb un so de l’es­ca­pa­ment més es­ti­mu­lant. El mo­de Bat­tery Hold tam­bé com­bi­na tots dos mo­tors, però pre­ser­vant el ni­vell de càr­re­ga de la ba­te­ria. I el mo­de Bat­tery Char­ge, menys efi­ci­ent, car­re­ga la ba­te­ria amb el mo­tor de ga­so­li­na per po­der uti­lit­zar­la en mo­de 100% elèc­tric.

Cal des­ta­car que el Golf GTE ar­ren­ca sem­pre en mo­de elèc­tric. No can­via a mo­de hí­brid fins que se su­peren els 130 km/h o quan s’ac­ce­le­ra a fons o quan la ba­te­ria s’es­go­ta.

Al seu equi­pa­ment s’in­clou de sè­rie fars led, de­tec­ció de fa­ti­ga, pan­ta­lla tàc­til de 6,5”, na­ve­ga­dor Dis­co­ver Pro, frens an­ti­col·li­si­ons múl­ti­ples o el sis­te­ma d’ob­ser­va­ció de l’en­torn Front As­sist amb as­sis­tent de fre­na­da d’emer­gèn­cia en ciutat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.