Deu­con­sells per so­bre­viu­re a l’hi­vern

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS - 3. TAC­TE 4. TRAC­CIÓ 4X4 5. RE­VI­SIÓ 6. CLI­MA­TIT­ZA­CIÓ 7. AC­CES­SO­RIS

un perillós efec­te mi­rall per la pre­sèn­cia d’ai­gua. La re­gla de les tres V és molt útil per a la boi­ra: Vi­si­bi­li­tat 50 me­tres, Ve­lo­ci­tat 50 km/h i Ve­hi­cle da­van­ter a 50 me­tres. És im­por­tant fer un re­pàs ge­ne­ral al fun­ci­o­na­ment de tots els llums i de les es­com­bre­tes de l’ei­xu­ga­pa­ra­bri­sa. A la car­re­te­ra, ser vist, és tan im­por­tant com veu­re. D’al­tra ban­da, la mi­llor ma­ne­ra de com­ba­tre l’apa­ri­ció del mo­lest i perillós baf és con­nec­tant l’ai­re con­di­ci­o­nat o el cli­ma­tit­za­dor el més fred pos­si­ble i di­ri­gir-lo cap al pa­ra­bri­sa. El baf es pro­du­eix per una con­den­sa­ció de la hu­mi­tat exis­tent a l’ha­bi­ta­cle­am­bla di­fe­rèn­cia de tem­pe­ra­tu­ra en­tre l’ex­te­ri­or i l’in­te­ri­or del cot­xe.

La pre­sèn­cia d’hu­mi­tat, ai­gua, neu o gel en l’as­falt im­pli­ca que cal te­nir la mà­xi­ma su­a­vi­tat al vo­lant en el mo­ment de re­a­lit­zar qual­se­vol ma­ni­o­bra. L’hi­vern re­que­reix tac­te al vo­lant. Molt més que en una al­tra èpo­ca de l’any. I tam­bé an­ti­ci­pa­ció. Per tant, cal an­ti­ci­par-se va­lo­rant la dis­tàn­cia de fre­na­da ne­ces­sà­ria. Con­vé evi­tar les fre­na­des brus­ques i les ac­ce­le­ra­ci­ons for­tes. És pre­fe­ri­ble uti­lit­zar mar­xes llar­gues per evi­tar pèr­du­es de trac­ció en ac­ce­le­rar. Amb neu abun­dant i cos­ta amunt, és mi­llor des­con­nec­tar el sis­te­ma ESP (el pro­gra­ma elec­trò­nic que ga­ran­teix l’es­ta­bi­li­tat) ja que di­fi- cul­ta l’avenç de les ro­des mo­trius. I amb l’ESP des­con­nec­tat la ve­lo­ci­tat se­rà sem­pre molt bai­xa.

La im­pa­ra­ble mo­da dels SUV com­por­ta que molts au­to­mo­bi­lis­tes tin­guin ja al seu cot­xe el sis­te­ma de trac­ció in­te­gral o 4x4. Pe­rò mol­ta aten­ció per­què molts SUV te­nen no­més trac­ció da­van­te­ra. La ma­jo­ria, de fet. Per tant, és im­por­tant conèi­xer les ca­rac­te­rís­ti­ques del nos­tre au­to­mò­bil en el mo­ment d’afron­tar una sor­ti­da amb pos­si­bi­li­tat de neu. En qual­se­vol cas, la trac­ció 4x4, to­tal o in­te­gral, és un gran ali­at per a la se­gu­re­tat i la capa­ci­tat d’avan­çar a l’hi­vern so­bre su­per­fí­ci­es llis­cants. Nor­mal­ment, amb neu a la cal­ça­da, su­po­sa la di­fe­rèn­cia en­tre pa­rar a po­sar ca­de­nes o con­ti­nu­ar avan­çant tran­quil·la­ment sen­se bai­xar del cot­xe. L’al­tu­ra lliu­re del ter­ra més gran delsSUV­per­met cir­cu­lar per zo­nes on un tu­ris­me pot aca­bar atra­pat per la neu.

És de sen­tit co­mú que el cor­rec­te i pru­dent si­gui fer una re­vi­sió al nos­tre au­to­mò­bil abans de l’ar­ri­ba­da del fred i del mal temps. La pre­ven­ció sem­pre és un gran ali­at. Ai­xí, una re­vi­sió hau­ria d’in­clou­re, com a mí­nim, la com­pro­va­ció del ni­vell i de l’es­tat del lí­quid an­ti­con­ge­lant del sis­te­ma de re­fri­ge­ra­ció, la càr­re­ga de la ba­te­ria, la ve­ri­fi­ca­ció de la pro­fun­di­tat del di­buix dels pneu­mà­tics, la pres­sió cor­rec­ta dels qua­tre pneu­mà­tics (i el de re­can­vi) i un re­pàs ge­ne­ral al fun­ci­o­na­ment de tots els llums. Tam­bé de les es­com­bre­tes de l’ei­xu­ga­pa­ra­bri­sa. En cas d’ha­ver de dei­xar el cot­xe a la in­tem­pè­rie, en zo­nes molt fre­des, hau­rem d’ai­xe­car els ei­xu­ga­pa­ra­bri­ses i evi­tar ac­ci­o­nar el fre de mà.

Con­duir cò­mo­da­ment és una ga­ran­tia de se­gu­re­tat. Re­la­xar­se en ex­cés, no. Per ai­xò, a l’hi­vern, un ha­bi­ta­cle mal cli­ma­tit­zat pot es­de­ve­nir un pro­ble­ma. Tant per ex­cés com per de­fec­te de tem­pe­ra­tu­ra. Una bo­na cli­ma­tit­za­ció con­sis­teix a man­te­nir a l’ha­bi­ta­cle una tem­pe­ra­tu­ra agra­da­ble (en­tre 20º i 22º), pe­rò sen­se abu­sar de la ca­le­fac­ció per­què pro­du­eix som­no­lèn­cia i res­se­ca l’am­bi­ent. De tant en tant és bo dei­xar en­trar ai­re fresc de l’ex­te­ri­or.

A mol­tes zo­nes d’Es­pa­nya la bai­xa­da de les tem­pe­ra­tu­res pot co­brir de gel els vi­dres del cot­xe. En aquest cas cal uti­lit­zar una ras­que­ta de plàs­tic ade­qua­da per eli­mi­nar-lo. Es pot rui­xar el vi­dre amb al­co­hol i al cap d’uns se­gons re­ti­rar el gel amb el ras­ca­dor, pe­rò mai uti­lit­zar ai­gua calenta per­què el vi­dre pot re­ben­tar pel con­trast tèr­mic. Sem­pre se­rà útil pre­pa­rar un pe­tit equip que in­clo­gui uns guants per ma­ni­pu­lar les ca­de­nes, una llan­ter­na i cal­çat ade­quat per quan cal­gui sor­tir del cot­xe. Te­nir una man­ta a mà tam­poc es­tà de més. Cal pro­cu­rar por­tar sem­pre les ca­de­nes al male­ter, si no hem op­tat pels pneu­mà­tics d’hi­vern. I no és una mala idea prac­ti­car amb la col·lo­ca­ció en el

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.