L’úni­ca via ra­o­na­ble

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

sti­mu­lats pel que sem­blen ser els ve­ri­ta­bles pri­mers brots verds de l’eco­no­mia, els au­to­mò­bils es­tan tor­nant a cir­cu­lar per acos­tar-se a la nor­ma­li­tat que pre­do­mi­na­va en els temps an­te­ri­ors a la tre­men­da cri­si que ha fus­ti­gat Eu­ro­pa du­rant els úl­tims anys. I ai­xò, des­a­for­tu­na­da­ment, ha tor­nat a po­sar de re­lleu la de­fi­ci­ent pla­ni­fi­ca­ció que hi ha a les xar­xes de trans­port pú­blic en al­guns pa­ï­sos com Es­pa­nya, que no comp­ta amb al­ter­na­ti­ves col·lec­ti­ves capa­ces d’ab­sor­bir la ge­gan­ti­na de­man­da de mo­bi­li­tat sus­ci­ta­da per les grans ciu­tats.

Quan se’ls pre­gun­ta el per­què de la de­ci­sió per­so­nal de mo­bi­li­tat als con­duc­tors que es ve­uen obli­gats a ac­ce­dir al seu cot­xe quo­ti­di­a­na­ment a Bar­ce­lo­na oMa­drid per mo­tius la­bo­rals, la im­men­sa ma­jo­ria res­po­nen que és l’úni­ca ma­ne­ra de con­ci­li­ar els seus in­teres­sos per­so­nals. I en­ca­ra que sem­pre po­gués que­dar una mi­no­ria que pre­fe­rís seu­re al vo­lant de l’au­to­mò­bil per als tras­llats di­a­ris, que­da clar que la res­ta s’apun­ta­ri­en sen­se dub­tar ni un mo­ment al trans­port pú­blic en cas que fos una al­ter­na­ti­va adap­ta­da a les se­ves ne­ces­si­tats.

Els con­duc­tors de Ma­drid es quei­xen amar­ga­ment de les me­su­res que han co­men­çat a im­ple­men­tar-se re­cent­ment, que els im­pe­dei­xen de cir­cu­lar amb la lli­ber­tat ha­bi­tu­al que ha­via im­pe­rat fins ara. En­tre al­tres

Per a la ma­jo­ria de con­duc­tors, l’úni­ca ma­ne­ra de con­ci­li­ar els in­teres­sos per­so­nals és mou­re’s amb el seu pro­pi au­to­mò­bil

ini­ci­a­ti­ves igual­ment dis­cu­ti­bles, a fi de pal·li­ar els no­cius efec­tes de la con­ta­mi­na­ció at­mos­fè­ri­ca, s’ha adop­tat el sis­te­ma de ve­lo­ci­tat re­gu­la­ble que ja im­pe­ra als vol­tants de Bar­ce­lo­na des de fa anys. El per­vers de la si­tu­a­ció és que els ar­gu­ments d’aquest mè­to­de no són và­lids da­vant els anà­li­sis més ri­go­ro­sos d’ex­perts en la ma­tè­ria, i per tant, no és es­trany que els seus fruits en ma­tè­ria de pol·lu­ció si­guin sem­pre nuls o d’es­cas­sa in­ci­dèn­cia.

No s’ha de ser gai­re ver­sat en l’uni­vers de la me­cà­ni­ca per sos­pi­tar, per exem­ple, que un au­to­mò­bil con­ta­mi­na­rà mol­tís­sim menys si cir­cu­la amb cin­que­na ve­lo­ci­tat a 100 km/h que amb l’en­gra­nat­ge de la ter­ce­ra po­sat i a un rit­me de 60 km/h.

Atès que els ín­dexs de con­ta­mi­na­ció de­pe­nen en bo­na part de la perí­cia dels con­duc­tors, el més ra­o­na­ble se­ria dei­xar-los cir­cu­lar a un com­pàs que els con­vi­di a po­sar la mar­xa més al­ta del can­vi i que es re­du­ei­xi el temps del seu tras­llat.

En comp­tes de pre­o­cu­par-se per im­plan­tar me­su­res tan gran­di­lo­qüents com ine­fi­ca­ces, els res­pon­sa­bles de l’ad­mi­nis­tra­ció hau­ri­en de bus­car al­ter­na­ti­ves de trans­port col·lec­tiu si vo­len que els cot­xes dei­xin de ser al­gun dia l’úni­ca via ra­o­na­ble de mo­bi­li­tat ma­jo­ri­tà­ria.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.