MO­TOR INFINITI Q30

Ex­pres­siu i atre­vit

La Vanguardia (Català) - Motor - - PORTADA - Da­ni­el Bal­cells

El nou Q30 cons­ti­tu­eix un ele­ment clau en els plans de crei­xe­ment d’Infiniti a es­ca­la mun­di­al. A mig ca­mí en­tre un com­pac­te i un cros­so­ver, és el mo­del que ha d’im­pul­sar de­fi­ni­ti­va­ment el crei­xe­ment del fa­bri­cant ja­po­nès de for­ma glo­bal i mul­ti­pli­car les se­ves ven­des, que l’any pas­sat van ser d’unes 150.000 uni­tats. És, per tant, el re­vul­siu que ne­ces­si­ta la mar­ca per con­so­li­dar la se­va po­si­ció en la ca­te­go­ria de luxe a ni­vell in­ter­na­ci­o­nal. A Es­pa­nya, les expectatives dels res­pon­sa­bles d’Infiniti són en­ca­ra més grans: con­fi­en que el Q30 els per­me­ti mul­ti­pli­car fins i tot per qua­tre les ven­des ac­tu­als.

Per acon­se­guir ob­jec­tius tan am­bi­ci­o­sos, la fir­ma de luxe de Nis­san ha re­cor­re­gut a un con­cep­te vi­su­al­ment atrac­tiu, amb una gran per­so­na­li­tat es­tè­ti­ca, pe­rò que re­sul­ta al­ho­ra con­for­ta­ble i am­pli per a pas­sat­gers i càr­re­ga. Atre­so­ra trets pro­pis dels hatch­backs es­por­tius i tam­bé dels SUVs, un ori­gi­nal plan­te­ja­ment, allu­nyat dels con­ven­ci­o­na­lis­mes del seg­ment C, que el con­ver­teix en un com­pac­te dis­tin­tiu i in­no­va­dor i més es­pa­iós i atre­vit que la res­ta de ri­vals que apos­ten pels for­mats tra­di­ci­o­nals.

Els seus pro­pis cre­a­dors ho de­fi­nei­xen com “una no­va clas­se de ve­hi­cle de gam­ma al­ta di­ri­git a una ge­ne­ra­ció de com­pra­dors, exi­gents i amb un es­til de vi­da ver­sà­til, que no vo­len veu­re’s li­mi­tats per una mar­ca o un ti­pus de cot­xe”.

Per aques­ta raó, el seu en­fo­ca­ment, que es­tà cen­trat prin­ci­pal­ment en un dis­seny di­nà­mic i mo­dern, bus­ca a més una ex­pe­ri­èn­cia de con­duc­ció com­ple­ta: és cò­mo­de, grà­ci­es a una po­si­ció de con­duc­ció una mi­ca més al­ta que als com­pac­tes ha­bi­tu­als, pe­rò tam­bé pre­cís, se­gur, ma­ne­ja­ble i re­fi­nat.

El se­cret per as­so­lir aquest com­plex equi­li­bri sen­se que els cos­tos de desen­vo­lu­pa­ment i in­dus­tri­a­lit­za­ció es dis­pa­rin ha es­tat apro­fi­tar les si­ner­gi­es em­pre­sa­ri­als de l’Ali­an­ça Nis­san-Re­nault amb el Grup Daim­ler. D’aques­ta for­ma, l’Infiniti Q30

pren com ba­se un pro­duc­te ja exis­tent, el Clas­se A de Mercedes (de fi­a­bi­li­tat i efi­cà­cia con­tras­ta­da) en­ca­ra que amb unes di­men­si­ons am­pli­a­des. Ai­xí, el mo­del ja­po­nès és sig­ni­fi­ca­ti­va­ment més gran i ha­bi­ta­ble que l’ale­many: me­su­ra 4,42 me­tres de llarg per 1,80md’am­ple i gai­re­bé 1,50 m d’alt, el que el si­tua per so­bre de com­pe­ti­dors com l’Au­di A3 Sport­back o el Vol­vo V40 i més en la lí­nia de tot­ca­mins com­pac­tes com el GLA. La se­va al­tu­ra més gran, un 30% su­pe­ri­or a la de la­mit­ja­na dels seus ri­vals, el do­ta ai­xí ma­teix d’una mi­llor ac­ces­si­bi­li­tat a bord i d’un es­pai in­te­ri­or més ge­ne­rós, dins del que per­me­ten les an­gu­lo­ses i ae­ro­di­nà­mi­ques lí­ni­es de la se­va car­ros­se­ria. El male­ter, amb 368 li­tres, és igual­ment un dels més grans de la se­va clas­se. Quant a pre­sen­ta­ció i aca­bats, l’ex­cep­ci­o­nal qua­li­tat in­te­ri­or i la cui­da­da se­lec­ció de ma­te­ri­al­samb­què ha es­tat re­ma­tat l’ha­bi­ta­cle és un al­tre dels punts forts del com­pac­te prè­mi­um d’Infiniti.

DI­NÀ­MIC I EFI­CI­ENT

Pel que res­pec­ta als mo­tors, l’ofer­ta del Q30 pre­veu cinc op­ci­ons: tres de ga­so­li­na i dos di­è­sel, to­tes elles d’ori­gen Mercedes. Un mo­tor d’1,6 li­tres tur­bo­a­li­men­tat ani­ma les va­ri­ants de 122 i 156 CV, men­tre que un bloc 2.0 tur­bo és l’en­car­re­gat d’im­pul­sar a la ver­sió més pres­ta­ci­o­nal, de­no­mi­na­da Sport i amb 211 CV de po­tèn­cia. Les al­ter­na­ti­ves de ga­soil són un 1.5 de 109 CV i un 2.2 de 170 CV. Les du­es me­cà­ni­ques més po­tents, de 211 i 170 CV, equi­pen can­vi au­to­mà­tic de do­ble em­bra­gat­ge i set ve­lo­ci­tats de sè­rie i po­den as­so­ci­ar-se a un sis­te­ma de trac­ció a les qua­tre ro­des. Per la se­va part, els con­sums ho­mo­lo­gats van dels 3,9 li­tres del mo­tor di­è­sel d’ac­cés als 6,4 li­tres del Sport AWD.

Aques­ta ver­sió, la més di­nà­mi­ca, dis­po­sa d’una sus­pen­sió un 7% més ferma i 15 mm més bai­xa, llan­tes de més di­à­me­tre (19 pol­za­des) i al­guns ele­ments es­tè­tics di­fe­ren­ci­als, com un fron­tal lleu­ge­ra­ment di­fe­rent amb pa­ra-xocs i gra­e­lla es­pe­cí­fics, fal­dons la­te­rals en el co­lor de la car­ros­se­ria i em­be­lli­dors cro­mats dobles rec­tan­gu­lars per a les sor­ti­des de fui­ta.

Prò­xi­ma­ment es­ta­rà dis­po­ni­ble tam­bé el QX30, la lò­gi­ca adap­ta­ció i evo­lu­ció cap a l’uni­vers cros­so­ver d’aquest mo­del, amb una al­tu­ra lliu­re del ter­ra,més gran, pro­tec­ci­ons plàs­ti­ques en els pas­sos de ro­da, de­talls més cam­pers i ajus­tos es­pe­ci­als per a con­duc­ció off-ro­ad.

El nou Infiniti Q30, amb tres ni­vells d’aca­bat (el d’ac­cés, el Pre­mi­um i el Sport), es co­mer­ci­a­lit­za­rà a Es­pa­nya a par­tir dels 24.900 eu­ros.

Les se­ves for­mes, amb di­men­si­ons prò­xi­mes a les d’un cu­pè, la po­si­ció de con­duc­ció ele­va­da i una al­tu­ra lliu­re del ter­ra més gran, di­bui­xen un cot­xe en­fo­cat a cli­ents que bus­quen sin­gu­la­ri­tat i in­di­vi­du­a­lis­me ur­bà

Ele­gant. Els aca­bats in­te­ri­ors dis­po­ni­bles (City Black, Ca­fe Te­ak i Ga­llery Whi­te) apor­ten un en­fo­ca­ment nou i cre­a­tiu al dis­seny de l’ha­bi­ta­cle.

Si­len­ci­ós. El con­fort acús­tic del Q30 és òp­tim. A 120 km/h pre­sen­ta un 10% de mi­llo­ra de l’au­di­bi­li­tat en com­pa­ra­ció amb al­tres mo­dels de la com­pe­tèn­cia grà­ci­es als seus bai­xos ni­vells de so­rolls, vi­bra­ci­ons i du­re­sa (NVH)

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.