Fit­xa tèc­ni­ca

La Vanguardia (Català) - Motor - - PROVA - FRENS I SUS­PEN­SIÓ

Pe­rò els tèc­nics ja­po­ne­sos no n’han tin­gut prou i han pro­ce­dit a mi­llo­rar tam­bé els frens, in­cor­po­rant al­guns ele­ments de l’em­ble­mà­tic GT-R com les fal­ques o un lí­quid d’alt ren­di­ment. I, com no po­dia ser de cap al­tra ma­ne­ra, la sus­pen­sió s’ha re­vi­sat per po­der su­por­tar una exi­gèn­cia més gran en el pas per re­volt.

D’al­tra ban­da, en l’àm­bit es­tè­tic, les llan­tes d’ali­at­ge de 19 pol­za­des amb aca­bat fosc i les pin­ces de co­lor ver­mell del seu in­te­ri­or pro­por­ci­o­nen un as­pec­te molt agres­siu. Tam­bé mun­ta un atrac­tiu ale­ró pos­te­ri­or, una lí­nia ver­me­lla en al­gu­nes zo­nes de la car­ros­se­ria i un di­fu­sor pos­te­ri­or so­bre­di­men­si­o­nat amb la do­ble sor­ti­da d’es­ca­pa­ment in­te­gra­da i mo­di­fi­ca­da.

A l’in­te­ri­or con­ti­nu­en els de­talls di­fe­ren­ci­a­dors de mar­cat ac­cent es­por­tiu com el dis­seny es­pe­cí­fic del qua­dre d’ins­tru­ments, el vo­lant fol­rat en Al­càn­ta­ra o el co­lor ver­mell per a al­gu­nes cos­tu­res.

Mo­tor.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.