Ber­li­na car­re­ga­da de sim­bo­lis­me

Re­nault ja té a punt la no­va ber­li­na de qua­tre por­tes del seg­ment D. Dis­po­ni­ble des de 24.000 eu­ros, amb­des­comp­te in­clòs, el nou Talisman ar­ri­ba­amb­tres mo­tors di­è­sel, dos de ga­so­li­na i la pos­si­bi­li­tat de can­vi se­qüen­ci­al EDC. A la pri­ma­ve­ra ar­ri­ba­rà la ve

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA - Fran­cesc Pla

Re­nault con­ti­nua im­mer­sa en un pro­cés de re­no­va­ció to­tal de la se­va gam­ma. I aques­ta re­no­va­ció exi­geix i com­por­ta un can­vi d’imat­ge de la mar­ca fran­ce­sa en tots els seg­ments en què és pre­sent. Ja hem vist aquest curs els nous Kad­jar, Es­pa­ce i Mé­ga­ne, i ara és el torn del Talisman. Les pri­me­res uni­tats de la no­va ber­li­na no ar­ri­ba­ran fins als pri­mers di­es del 2016, pe­rò ja es po­den fer re­ser­ves als con­ces­si­o­na­ris del fa­bri­cant fran­cès.

El Talisman, que no subs­ti­tu­eix el La­gu­na ni el La­ti­tu­de, vol re­cu­pe­rar pres­ti­gi i ven­des en el di­fí­cil seg­ment D de ber­li­nes, do­mi­nat tra­di­ci­o­nal­ment amb mà de fer­ro per les mar­ques ale­ma­nyes. Per ai­xò la mar­ca del rom­be ha re­cor­re­gut a un nom car­re­gat de sim­bo­lis­me, ja que Talisman trans­met pro­tec­ció i po­der. I, una co­sa im­por­tant, es pro­nun­cia i com­prèn fà­cil­ment a qual­se­vol part del món.

Se­gons la mar­ca, Talisman de­fi­neix molt bé la no­va ber­li­na, ofe­reix pla­er de con­duc­ció i afa­vo­reix les ex­pe­ri­èn­ci­es sen­so­ri­als. “Ens ale­gra en­se­nyar el Ta- lis­man, la no­va ber­li­na de qua­tre por­tes. Es trac­ta d’un cot­xe ge­ne­rós per les se­ves pro­por­ci­ons, el vo­lum ha­bi­ta­ble i el con­fort in­te­ri­or. Té una se­duc­to­ra part da­van­te­ra, con­tun­dent i amb flancs at­lè­tics. Sem­bla a punt per sal­tar a la car­re­te­ra”. Qui ai­xí s’ex­pres­sa és Lau­rens van den Acker, di­rec­tor de dis­seny de Re­nault.

El Talisman vol com­pe­tir amb les mar­ques ale­ma­nyes i re­cu­pe­rar ter­reny en les ven­des en el seg­ment D

I el cert és que el Talisman re­sul­ta atrac­tiu de for­ma im­me­di­a­ta. Ai­xí, la part da­van­te­ra pre­sen­ta uns trets amb mol­ta per­so­na­li­tat, amb la no­va iden­ti­tat de la mar­ca ja vis­ta en l’Es­pa­ce. Des­ta­quen els llums de dia en for­ma de Cque bai­xen fins als pa­ra-xocs. A més, en fun­ció de l’aca­ba­ment, pot por­tar fars 100% full led. Un al­tre tret es­tè­tic que so­bre­surt és el ter­cer vi­dre la­te­ral que evo­ca l’uni­vers de les grans ber­li­nes de luxe. La part pos­te­ri­or, d’al­tra ban­da, és bai­xa i de for­ma at­lè­ti­ca i es ca­rac­te­rit­za pels llums que es pro­lon­guen ho­rit­zon­tal­ment cap al cen­tre del male­ter. Ai­xí ma­teix, in­cor­po­ra gu­ies de llum amb efec­te 3D que re­for­cen l’im­pac­te vi­su­al. És pro­por­ci­o­nat i sem­bla més gran del que és.

Amb 4,85 me­tres de lon­gi­tud i 1,87 d’am­ple, té un ex­cel·lent male­ter de 608 li­tres de capa­ci­tat. La ver­sió fa­mi­li­ar Sport Tou­rer ar­ri­ba­rà du­rant el pri­mer se­mes­tre del pro­per any.

DIS­SENY, ES­PAI I QUA­LI­TAT

Com en l’Es­pa­ce, amb qui com­par­teix xas­sís, mo­tors i tec­no­lo­gia, l’ha­bi­ta­cle del Talisman sor­prèn pel seu dis­seny i la qua­li­tat dels ma­te­ri­als uti­lit­zats. És a dir, bon gust i ima­gi­na­ció a l’in­te­ri­or. La pan­ta­lla de la con­so­la és enor­me, a l’es­til tau­le­ta tàc­til, i es­tà en po­si­ció ver­ti­cal. Amb ella es fa anar tot el que es­tà re­la­ci­o­nat amb el sis­te­ma d’in­fo­en­tre­te­ni­ment R-Link-2.

S’ofe­rei­xen d’ini­ci tres mo­tors di­è­sel dCi de 110, 130 i 160 CV, i dos de ga­so­li­na TCe de 150 i 200 CV. Tots els mo­tors te­nen sis­te- ma Start & Stop per es­tal­vi­ar com­bus­ti­ble. El mo­tor di­è­sel de 110 CV va sem­pre amb can­vi ma­nu­al i la res­ta de mo­tors po­den te­nir un can­vi au­to­mà­tic de do­ble em­bra­gat­ge EDC: sis ve­lo­ci­tats per al di­è­sel i set per al mo­tor de ga­so­li­na de 200 CV. En se­gu­re­tat pot equi­par-se amb un sis­te­ma de ve­lo­ci­tat adap­ta­ti­va que fun­ci­o­na a par­tir de 40 km/h, aler­ta de can­vi in­vo­lun­ta­ri de car­ril, re­co­nei­xe­ment de se­nyals o avís acús­tic de dis­tàn­cia de se­gu­re­tat.

Re­nault ofe­reix un pa­quet ano­me­nat Pack City que in­clou apar­ca­ment in­tel·li­gent i tan­ca­ment elèc­tric de la con­tra­por­ta. No hi ha ver­sió amb trac­ció in­te­gral, pe­rò al seu lloc s’ofe­reix de sè­rie amb l’aca­bat Ini­ti­a­le Pa­ris un sis­te­ma de qua­tre ro­des di­rec­trius ano­me­nat 4Con­trol.

De con­duc­ció su­au, des­ta­ca el sis­te­ma Mul­ti-Sen­se a tra­vés del qual el con­duc­tor pot ele­gir en­tre qua­tre per­fils di­fe­rents per con­duir: Eco, Neu­tral, Com­fort i Sport, i un al­tre ad­di­ci­o­nal que es pot per­so­na­lit­zar. Re­nault ofe­reix qua­tre aca­bats: Li­fe, In­tens, Zen i Ini­ti­a­le Pa­ris. El ni­vell zen ja in­clou els sis­te­mes de se­gu­re­tat ci­tats, el sis­te­ma Re­nault R-Link 2 amb pan­ta­lla de 8 pol­za­des, ta­pis­se­ria mix­ta, fars da­van­ters led amb fun­ció cor­ne­ring i pi­lots poste­ri­ors full led.

L’aca­ba­ment més com­plet i lu­xós, Ini­ti­a­le Pa­ris, in­clou sis­te­ma d’in­for­ma­ció pro­jec­ta­da de sè­rie He­ad-up Dis­play, sen­sors per apar­car, 4Con­trol, amor­ti­ment pi­lo­tat, se­ients amb fun­ció de mas­sat­ge i cli­ma­tit­za­ció, sis­te­ma de so Pre­mi­um Bo­se, llan­tes de 19 pol­za­des i ta­pis­se­ria de cuir.

Desen­vo­lu­pat so­bre la pla­ta­for­ma CMF, com l’Es­pa­ce, el nou Talisman té un dis­seny acu­rat i ele­gant. Re­nault l’adre­ça tant a fa­mí­li­es com a flo­tes d’em­pre­sa

Ins­tru­men­ta­ció d’as­pec­te con­ven­ci­o­nal pe­rò di­gi­tal, He­ad-Up dis­play i pan­ta­lla tàc­til a l’es­til tau­le­ta ver­ti­cal amb el sis­te­ma R-Link-2 de sè­rie per te­nir-ho tot so­ta con­trol

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.