Els lí­mits de la fí­si­ca

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

olts dels me­te­ò­rics aven­ços ex­pe­ri­men­tats en ma­tè­ria de se­gu­re­tat au­to­mo­bi­lís­ti­ca du­rant els úl­tims temps te­nen el seu ori­gen en la im­pa­ra­ble pro­gres­sió pro­ta­go­nit­za­da per l’elec­trò­ni­ca, una com­pa­nya de vi­at­ge que ha en­va­ït com­ple­ta­ment la ma­jo­ria d’àm­bits de la so­ci­e­tat mo­der­na. Els cot­xes que es ve­nen en l’ac­tu­a­li­tat so­len equi­par un com­plet com­pen­di de me­ca­nis­mes go­ver­nats per sen­gles cen­tra­le­tes elec­trò­ni­ques que s’en­car­re­guen d’as­sis­tir el con­duc­tor en cer­ca de tras­llats sen­se pe­rill. Pe­rò sen­se la ne­ces­si­tat de ser alar­mis­tes, se­ria desit­ja­ble que cap per­so­na no es po­sés al vo­lant pen­sant que és im­mor­tal, una sen­sa­ció que pot en­vair qual­se­vol usu­a­ri acos­tu­mat a de­vo­rar qui­lò­me­tres sen­se que l’ha­gi as­sal­tat mai ni un in­di­ci de sen­sa­ció re­la­ci­o­na­da amb un pe­rill im­mi­nent.

És in­dis­cu­ti­ble la uti­li­tat d’ele­ments tan im­pres­cin­di­bles com l’ABS, un en­giny que s’en­car­re­ga d’evi­tar el blo­queig dels pneu­mà­tics en les fre­na­des, o el con­trol d’es­ta­bi­li­tat, un al­tre me­ca­nis­me ges­ti­o­nat elec­trò­ni­ca­ment que evi­ta la ten­dèn­cia na­tu­ral dels cot­xes a der­ra­par en els re­volts mit­jan­çant sub­tils des­ce­le­ra­ci­ons ma­gis­trals so­bre les ro­des que cor­res­pon­guin a ca­da si­tu­a­ció con­cre­ta. Pe­rò sen­se ser per­ver­sa pràc­ti­ca­ment mai, tan­ta aju­da elec­trò­ni­ca es­tà ge­ne­rant una ge­ne­ra­ció de con­duc­tors que no desen­vo­lu­pen ade­qua­da­ment un

Els cur­sos avan­çats de con­duc­ció per­me­ten iden­ti­fi­car el pe­rill i cir­cu­lar amb més mar­ge de se­gu­re­tat

as­pec­te tan im­por­tant com la sen­si­bi­li­tat al vo­lant, un fac­tor que po­dria per­me­tre’ls sor­tir ai­ro­sos de cer­tes si­tu­a­ci­ons de pe­rill que sens dub­te es pre­sen­ta­ran a tra­vés de les se­ves tra­jec­tò­ri­es a la car­re­te­ra.

Un dels prin­ci­pals in­con­ve­ni­ents sus­ci­tats pels ajuts au­to­mà­tics de con­duc­ció és que pro­por­ci­o­nen al con­duc­tor la fal­sa sen­sa­ció que és pos­si­ble bur­lar-se de les lleis de la fí­si­ca. Pe­rò ni el cot­xe més car­re­gat d’as­sis­tents elec­trò­nics se­rà capaç de su­perar el lí­mit d’ad­he­rèn­cia que té un ferm re­llis­cós per acon­se­guir una fre­na­da d’emer­gèn­cia mi­ra­cu­lo­sa, ni tam­poc per­me­trà ne­go­ci­ar un re­volt a una ve­lo­ci­tat su­pe­ri­or a la per­me­sa per la re­la­ció en­tre el seu ra­di i les prò­pi­es ca­rac­te­rís­ti­ques tèc­ni­ques del mo­del en qües­tió i del ferm pel qual dis­cor­re.

Que els au­to­mò­bils són ca­da dia més se­gurs és una re­a­li­tat ve­raç, tan cer­ta com que les per­so­nes que cir­cu­len per la xar­xa vi­à­ria del món sa­ben con­duir ca­da ve­ga­da una mi­que­ta menys. Des­prés de pas­sar per l’au­to­es­co­la i apro­var l’exa­men ne­ces­sa­ri per a l’ob­ten­ció de la lli­cèn­cia cor­res­po­nent, és molt acon­se­lla­ble as­sis­tir a un curs avan­çat de con­duc­ció per apren­dre a iden­ti­fi­car el llin­dar del pe­rill a la car­re­te­ra, i cir­cu­lar si es vol a la ma­tei­xa ve­lo­ci­tat, pe­rò amb més mar­ge de se­gu­re­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.