Una­gran his­tò­ria d’èxit

Opel pre­sen­ta la no­va ge­ne­ra­ció del seu re­pre­sen­tant en el seg­ment C del mer­cat, l’As­tra. La fir­ma ale­ma­nya apos­ta per múl­ti­ples equi­pa­ments, al­ho­ra que ofe­reix mo­tors po­tents i efi­ci­ents. Preus des dels 16.410 eu­ros

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA - Ramon Or­tiz

El nou lliu­ra­ment de l’As­tra su­po­sa un gran avenç en la com­pe­ti­ti­vi­tat d’Opel en el seg­ment C del mer­cat

El com­pac­te As­tra és un au­to­mò­bil fo­na­men­tal dins de l’es­tra­tè­gia co­mer­ci­al d’Opel als mer­cats eu­ro­peus. Va ser en el seu mo­ment l’en­car­re­gat de pren­dre el re­lleu del Ka­dett. En­tre tots dos su­men més de 24 mi­li­ons d’uni­tats ve­nu­des per la mar­ca ger­mà­ni­ca. El nou lliu­ra­ment d’aquest ca­ris­mà­tic mo­del ar­ri­ba al mer­cat amb un es­til molt ac­tu­al, i des­ta­ca per ser el pri­mer ve­hi­cle en tras­lla­dar al seg­ment dels com­pac­tes tec­no­lo­gi­es ha­bi­tu­al­ment re­ser­va­des a mo­dels d’al­ta gam­ma.

Do­tat d’un dis­seny at­lè­tic i, al­ho­ra, di­nà­mic i es­velt, les di­men­si­ons ex­ter­nes de l’As­tra són més com­pac­tes que el seu an­te­ces­sor. La no­va ge­ne­ra­ció té una lon­gi­tud de 4,37 me­tres i 1,46 me­tres d’al­çà­ria. És lleu­ge­ra- ment més pe­tit per fo­ra però, mal­grat aques­ta re­duc­ció di­men­si­o­nal, l’ha­bi­ta­cle dis­po­sa d’unes di­men­si­ons su­pe­ri­ors. Els se­ients són de nou dis­seny i per­me­ten als ocu­pants poste­ri­ors gau­dir de més es­pai per a les ca­mes: la dis­tàn­cia en­tre els se­ients da­van­ters i poste­ri­ors s’ha in­cre­men­tat. El male­ter dis­po­sa d’una capa­ci­tat ini­ci­al de 370 li­tres i aba­tent els se­ients és pos­si­ble as­so­lir un vo­lum útil mà­xim de 1.210 li­tres.

L’As­tra de no­va ge­ne­ra­ció és el pri­mer Opel que in­cor­po­ra el ser­vei d’as­sis­tèn­cia i con­nec­ti­vi­tat per­so­nal Opel OnS­tar. Aquest sis­te­ma re­sul­ta molt útil en cas

VE DE LA PÀ­GI­NA AN­TE­RI­OR

d’ac­ci­dent, ja que si es des­ple­ga un coi­xí de se­gu­re­tat s’ac­ti­va au­to­mà­ti­ca­ment per­què un as­ses­sor de la fir­ma ale­ma­nya con­tac­ti amb el ve­hi­cle i de­ter­mi­ni quin ti­pus d’aju­da es ne­ces­si­ta. Aquest ser­vei es­tà dis­po­ni­ble els 365 di­es de l’any, du­rant les 24 ho­res del dia. Opel OnS­tar con­ver­teix el nou As­tra en tot un ac­cés mò­bil a in­ter­net i fins a set dis­po­si­tius s’hi po­dran con­nec­tar si­mul­tà­ni­a­ment.

EQUI­PA­MENTS AVAN­ÇATS

Pel que fa al capí­tol d’equi­pa­ment des­ta­ca, com a pri­mí­cia en la se­va ca­te­go­ria, l’in­no­va­dor sis­te­ma d’il·lu­mi­na­ció adap­ta­ti­va ma­tri­ci­al led, que per­met con­duir amb llums llargs sen­se en­llu­er­nar els con­duc­tors que cir­cu­len en sen­tit con­tra­ri. D’al­tra ban­da, el sis­te­ma de re­co­nei­xe­ment de se­nyals ha es­tat mi­llo­rat i ara tam­bé pren da­des des del na­ve­ga­dor, a més de la cà­me­ra si­tu­a­da al pa­ra­bri­sa, pro­por­ci­o­nant una informació més fi­a­ble.

Al­tres equi­pa­ments dis­po­ni­bles són els se­ients er­go­nò­mics amb fun­ció de mas­sat­ge, sis­te­ma de na­ve­ga­ció avan­çat, aplicacions An­droid o Ap­ple mit­jan­çant el sis­te­ma mul­ti­mè­dia In­te­lliLink, un in­di­ca­dor de dis­tàn­cia de se­gu­re­tat, aler­ta de col·li­sió fron­tal amb fre­na­da im­mi­nent, avís de can­vi in­vo­lun­ta­ri de car­ril, au­xi­li­ar avan­çat d’apar­ca­ment o avís d’an­gle mort. La gam­ma ofe­reix tam­bé qua­tre ni­vells d’aca­ba­ment de­no­mi­nats Ex­pres­si­on, Se­lec­ti­ve, Dy­na­mic y Ex­ce­llen­ce, tots ells amb una do­ta­ció re­al­ment in­teres­sant, so­bre­tot en re­la­ció amb el preu.

Els en­gi­nyers d’Opel han sot­mès el nou As­tra a un ri­go­rós pro­gra­ma d’apri­ma­ment que li ha per­mès re­bai­xar el pes fins a 200 qui­los, se­gons la ver­sió, grà­ci­es a l’ús de ma­te­ri­als lleu­gers i ul­tra­re­sis­tents. Aques­ta re­duc­ció es tra­du­eix en una agi­li­tat di­nà­mi­ca més im­por­tant, un con­fort su­pe­ri­or de con­duc­ció i una re­bai­xa no­ta­ble dels con­sums de com­bus­ti­ble i emis­si­ons de CO .

2

La gam­ma me­cà­ni­ca de l’As­tra ofe­reix tan­ma­teix mo­tors d’alu­mi­ni, tur­bo­a­li­men­tats de ga­so­li­na i di­è­sel, que des­ta­quen per l’elas­ti­ci­tat i l’efi­ci­èn­cia. L’ofer­ta de gasoil es­tà cen­tra­da en un únic bloc 1.6 CDTI dis­po­ni­ble en dos ni­vells de po­tèn­cia, 110 i 136 CV. Les emis­si­ons de CO es­tan

2 sem­pre per so­ta dels 100 grams. La va­ri­ant més po­tent dis­po­sa en op­ció d’un can­vi au­to­mà­tic de sis re­la­ci­ons.

Per la se­va part, la gam­ma de ga­so­li­na ar­ren­ca amb un bloc de tres ci­lin­dres d’ac­cés, de­no­mi­nat 1.0 Eco­tec Tur­bo i que té una po­tèn­cia mà­xi­ma de 105 CV, amb emis­si­ons de CO de 96 grams.

2 Aquest mo­tor pot anar com­bi­nat amb can­vi ma­nu­al de cinc ve­lo­ci­tats, o bé amb un con­for­ta­ble au­to­mà­tic Easy­tro­nic, tam­bé de cinc re­la­ci­ons. El se­güent mo­tor de ga­so­li­na és un 1.4 Eco­tec Tur­bo, dis­po­ni­ble en dos ni­vells de po­tèn­cia, 125 i 150 CV. Amb emis­si­ons de CO

2 des de 114 grams, en l’op­ció més po­tent hi ha la pos­si­bi­li­tat d’equi­par un can­vi au­to­mà­tic de sis re­la­ci­ons. Prò­xi­ma­ment se­rà el torn de no­ves me­cà­ni­ques, un di­è­sel més po­tent 1.6 CDTI amb po­tèn­cia de 160 CV (111 grams) i un ga­so­li­na 1.6 Tur­bo de pres­ta­ci­ons ele­va­des, capaç d’ofe­rir 200 CV (141 grams).

Es­til i ha­bi­ta­bi­li­tat. Ofe­reix una imat­ge més atrac­ti­va i un es­pai in­te­ri­or su­pe­ri­or res­pec­te al mo­del

que subs­ti­tu­eix.

Efi­ci­èn­cia i se­gu­re­tat. Les me­cà­ni­ques dis­po­ni­bles són un exem­ple de ren­di­ment i efi­ci­èn­cia. Equi­pa múl­ti­ples sis­te­mes d’as­sis­tèn­cia a la con­duc­ció. Car­ros­se­ria úni­ca. De mo­ment, l’As­tra de no­va ge­ne­ra­ció es­tà úni­ca­ment dis­po­ni­ble en car­ros­se­ria

ber­li­na de cinc por­tes. Au­to­mà­tic li­mi­tat. La trans­mis­sió au­to­mà­ti­ca de sis re­la­ci­ons

que­da re­ser­va­da als mo­tors ga­so­li­na de 150 CV i di­è­sel de 110 CV.

L’As­tra és fo­na­men­tal en l’es­tra­tè­gia co­mer­ci­al d’Opel. Tant és ai­xí que la mar­ca do­ta aquest com­pac­te d’ele­ments pro­pis de cot­xes d’al­ta gam­ma

Il·lu­mi­na­ció in­tel·li­gent. Ab­so­lu­ta no­ve­tat és la dis­po­ni­bi­li­tat del sis­te­ma in­tel·li­gent d’il·lu­mi­na­ció ma­tri­ci­al In­te­lliLux que per­met con­duir amb llar­gues sen­se en­llu­er­nar. Con­fort i re­la­xa­ció. L’As­tra ofer­ta se­ients da­van­ters amb fun­ció de mas­sat­ge, ven­ti­la­ció i re­gu­la­ció del su­port la­te­ral. Su­pe­ri­or en ha­bi­ta­bi­li­tat. El con­fort s’in­cre­men­ta amb 35mmad­di­ci­o­nals d’es­pai per a les ca­mes al se­ient poste­ri­or i 22mm­més d’es­pai lliu­re fins al sos­tre per al con­duc­tor.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.